’’ETT MO­NU­MENT ÖVER SE­RI­ENS GULD­ÅL­DER!’’

Star Wars - - ALLT OM - Al­fred Holm­gren

När Patrick Bach fick frå­gan om han vil­le gö­ra ett Star wars-spel var sva­ret själv­klart: In­te en chans.

Det var Disney och spelut­gi­va­ren Electro­nic Arts som kom­mit över­ens om att ta fram en se­rie spel om­kring och ef­ter ”The for­ce awa­kens ”pre­miä­ren. Ett av des­sa spel, re­so­ne­ra­de man, bor­de va­ra en shoo­ter för fle­ra spe­la­re sam­ti­digt.

Men svens­ka stu­di­on Dice, som ägs av EA och dess­utom gjort sig känd för on­li­ne-shoo­tern ”Batt­le­fi­eld”, ha­de re­dan fullt på sin tall­rik.

– Vi har ju ba­ra per­so­nal till de pro­jekt som vi har in­bo­ka­de. Så EA vå­ga­de in­te rik­tigt pra­ta med oss om det här. Och när vi fick nys om det tänk­te vi di­rekt: ”Her­re­gud, det här kom­mer vi ju in­te kun­na gö­ra”, sä­ger Dice-che­fen Patrick Bach.

– Men det tän­ker man gi­vet­vis med hjär­nan. Me­dan hjär­tat sä­ger ”Ab­so­lut, själv­klart ska vi gö­ra det här!”

Till slut vann hjär­tat den där drag­kam­pen. När du lä­ser det här har ”Star wars: Batt­le­front”, pre­cis haft pre­miär: ett spek­ta­ku­lärt vir­tu­ellt fältslag för­lagt till ori­gi­nal­tri­lo­gins ti­de­varv.

Men det har va­rit en ut­ma­nan­de re­sa för Dice, även när de väl lyc­kats skra­pa ihop till­räck­ligt med per­so­nal för att sjö­sät­ta pro­jek­tet. En re­sa som bland an­nat gått via Hoth, Ta­too­i­ne, En­dor – och Sky­wal­ker Ranch.

– Vi bör­ja­de med att åka till plat­ser­na där ori­ginal­fil­mer­na spe­la­des in och sam­la­de re­fe­rensma­te­ri­al – bland an­nat Nor­ge, som age­ra­de Hoth i ”Rymdim­pe­ri­et slår till­ba­ka”. Men vi fick även till­gång till Lucas­films arkiv, med al­la pry­lar som an­vän­des för att ska­pa ori­ginal­fil­mer­na. Taj­ming­en vi­sa­de sig va­ra lyc­ko­sam för Dice. – Ti­di­ga­re ha­de det va­rit svårt att åter­ska­pa rik­ti­ga ob­jekt i ett spel. Men tek­no­lo­gin som vi an­vän­der i dag tillå­ter oss att fak­tiskt flyt­ta in sa­ker, näs­tan fy­siskt, i spel­värl­den.

Vad har ni fått för feed­back från Lucasfilm un­der ar­be­tets gång?

– Vi har haft to­tal fri­het att ta fram kon­cept och idéer, men de har va­rit väl­digt no­ga med att ”Nej, den här luc­kan öpp­nas pre­cis så här, och den här fär­gen ska va­ra li­te mer åt det här hål­let ...” Vi har kun­nat frå­ga: ”Hur ser den här sa­ken ut på bak­si­dan, som man in­te såg i fil­men?” Då har de en rit­ning som vi­sar hur den fak­tiskt ser ut.

Det kre­a­ti­va sam­ar­be­tet mel­lan Dice och Lucasfilm har in­te va­rit en en­kel­rik­tad ga­ta.

– En av pla­ne­ter­na i spe­let, Sul­lust, finns be­skri­ven i Star wars bak­grunds­hi­sto­ria, men den var in­te med i ori­ginal­fil­mer­na. Så det var vi som fick möj­lig­het att fak­tiskt ska­pa den. Vi fö­reslog att det skul­le va­ra en la­vapla­net, som ba­se­ras på Is­land. Det gick Lucasfilm med på, så vi åk­te till Is­land för att sam­la ma­te­ri­al. Se­dan bygg­de vi själ­va pla­ne­ten, som Lucasfilm har god­känt: ”Skit­bra, det här är en del av Star wars-uni­ver­su­met nu.”

Känns det in­te svet­tigt att lan­se­ra en ny on­li­nes­hoo­ter tätt in­på ”Des­tiny: The taken king” och ”Ha­lo 5”?

– Nej, jag tyc­ker fak­tiskt in­te det. Vi har fo­ku­se­rat mer på: kom­mer de som äls­kar Star wars tyc­ka om det här spe­let? Och se­dan har vi den and­ra bi­ten: kom­mer de som ba­ra gil­lar shoo­ters tyc­ka att det här är en vär­dig shoo­ter? Och jag tyc­ker fak­tiskt att vi krys­sar i bå­da ru­tor­na.

Det är svårt att till­freds­stäl­la folk som gil­lar shoo­ter-spel. Det är än­nu svå­ra­re att till­freds­stäl­la Star wars-fans.

Men Patrick Bach på spelstu­di­on Dice oro­ar sig in­te för nå­gon hat­storm nu när ”Star wars: Batt­le­front” haft pre­miär.

– Jag tyc­ker fak­tiskt att vi krys­sar i bå­da ru­tor­na, sä­ger han till Star wars­bi­beln.

Star wars: Light­sa­ber com­bat (2005) Mo­bil Pri­mi­tivt figh­ting­spel där Obiwan gör upp med Darth Maul. Star wars tri­via (2005) Mo­bil Me­di­o­kert tri­via-spel.Star wars: Re­pu­b­lic com­man­do (2005) Xbox, pc Tak­tiskt, ovan­ligt svart­synt fps.Star wars: Knights of the old re­pu­b­lic II (2005) Pc, Mac, Xbox Am­bi­tiös upp­föl­ja­re – så am­bi­tiös att sto­ra de­lar av sto­ryn fick stry­kas in­för re­le­a­sen. Star wars: Ask Yo­da (2005) En bru­talt ful Yo­da ger lud­di­ga svar på al­la di­na frå­gor. Star wars: Puzz­le blas­ter (2005) Mo­bil Över­flö­dig ”Bust a mo­ve”-ripoff. Star wars: Jedi assas­sin (2005) Mo­bil Yt­ter­li­ga­re ett i ra­den av ob­sky­ra mo­bil­spel från 2005. Star wars: Let­hal al­li­an­ce (2006) Nin­ten­do DS, PSP Ac­tion­spel om en kvinn­lig twi’lek som spar­kar storm­troo­per-röv. Star wars: Im­pe­ri­al ace (2006) Mo­bil Spi­ri­tu­ell låg­bud­get-upp­föl­ja­re till ”Tie figh­ter”.Lego Star wars II: The ori­gi­nal tri­lo­gy (2006) Pc, Mac, Plays­ta­tion 2, Xbox, Xbox 360, Ga­mecu­be, Nin­ten­do DS, Ga­me Boy Ad­van­ce, PSP Ur­gul­lig upp­föl­ja­re.Star wars: Em­pi­re at war (2006) Pc, Mac Nytt stra­te­gi­spel med ny ut­veck­la­re – men fort­fa­ran­de smått su­ve­ränt. Star wars: Batt­le­front – Re­ne­ga­de squadron (2007) PSP Bort­glömt men lyc­kat bär­bart ”Batt­le­front”. Patrick Bach job­bar på Dice somlan­se­rat Star wars: Batt­le­front ’’Vi fick till­gång till Lucas­films al­la ori­gi­nalpry­lar’’ Lego Star wars: The com­ple­te sa­ga (2007) Plays­ta­tion 3, Wii, Xbox 360, pc, Mac, Nin­ten­do DS, IOS, Andro­id Det finns de som in­te för­står sig på ”Lego”spe­lens sä­reg­na sam­lar­ma­ni. Som in­te rik­tigt be­gri­per var­för så många för­lo­rar sig i de svind­lan­de stor­slag­na värl­dar som Tra­vel­ler’s Ta­les åter­upp­byg­ger med dans­ka klos­sar. Vad som där­e­mot är helt omöj­ligt att op­po­ne­ra sig mot är den låg­mäl­da och fan­tas­tis­ka stum­films­hu­morn. Ty­värr skul­le Tra­vel­ler’s Ta­les se­na­re tap­pa trå­den – men det känns bort­skämt att kla­ga när ”The com­ple­te sa­ga” står kvar som ett orubb­ligt mo­nu­ment över se­ri­ens guld­ål­der.

Star wars: The for­ce un­le­ashed mo­bi­le (2008) IOS, mo­bil Kraf­tigt be­sku­ren krafts­i­mu­la­tor. Star wars: The clo­ne wars – Light­sa­ber du­els (2008) Wii Vif­ta med Wii-kon­trol­len för att si­mu­le­ra la­ser­svärds­stri­der? Nej tack, tyck­te kri­ti­ker­na. Star wars: The clo­ne wars – Jedi al­li­an­ce (2008) Nin­ten­do DS Halv­dant ac­tion­spel med ett väl­be­kant ka­rak­tärs­gal­le­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.