’’SKÅ­PAR UT ALLT AN­NAT I GEN­REN’’

Star Wars - - ALLT OM - Jonas Hög­berg

’’Vi har fång­at ori­gi­nal­tri­lo­gins käns­la’’

”The for­ce awa­kens” må va­ra Star wars fram­tid.

Men för den som vill åter­vän­da till ori­gi­nal­tri­lo­gin he­ter den he­tas­te bil­jet­ten ”Star wars: Batt­le­front”.

– När folk har pro­vat spe­let sä­ger de att det är som att va­ra i fil­mer­na, sä­ger de­sign­re­gis­sö­ren Niklas Fe­g­ra­eus.

Star wars har ald­rig va­rit he­ta­re än nu. Kan ni mat­cha för­vänt­ning­ar­na?

– Spe­let kan in­te in­ne­fat­ta allt det som finns i Star wars, men vi har ju fång­at ori­gi­nal­tri­lo­gins at­mo­sfär och käns­la. När folk har pro­vat spe­let sä­ger de att det är som att va­ra i fil­mer­na.

Hur kän­des det när det var klart att ni skul­le gö­ra ”Batt­le­front”?

– Det kom en mö­te­sin­bju­dan till he­la kon­to­ret där det ba­ra stod ”stort mö­te, kom hit vid den här ti­den”. Ing­en agen­da. Och när vi väl kom dit och sat­te oss ner så släck­te de ner al­la lam­por – och blås­te på ”Im­pe­ri­al march” i hög­ta­lar­na. Al­la skrek och klap­pa­de hän­der­na.

För att gö­ra re­se­arch åk­te ni till Sky­wal­ker Ranch och Lucas­films arkiv.

– Det var helt sjukt. Ar­ki­vet be­står av oli­ka la­ger för de­ras gam­la rek­vi­si­ta. Det öpp­nas en stor plåt­dörr, man går upp för en be­tong­trap­pa, och se­dan möts man av hyll­me­ter ef­ter hyll­me­ter av … barn­dom. Pry­lar­na ba­ra står där och sä­ger ”hej, kom och tyck om oss”. Så vi gick loss där med ka­me­ror­na och kol­la­de på gam­la skis­ser och kon­cept.

Star wars: The for­ce un­le­ashed (2008) Pc, Mac, Xbox 360, Plays­ta­tion 3, Plays­ta­tion 2, PSP, Wii, Nin­ten­do DS ”Änt­li­gen ett bra ’Star wars’spel”, tänk­te al­la. Al­la ha­de fel.

Star wars: Batt­le­front – Mo­bi­le squadrons (2009) Mo­bil Kort­li­vad ny­sats­ning på ”Batt­le­front”. Star wars: Trench run (2009) IOS Flyg X-vinge och plöj dig fram till Döds­stjär­nans sva­ga punkt ge­nom att vic­ka på te­le­fo­nen. Star wars: Assault team (2014) Andro­id, IOS, Win­dows Pho­ne, pc Tak­tiskt kort­spel med bå­de kam­panj och mul­tiplay­er. Star wars: Com­man­der (2014) Andro­id, IOS, Win­dows Pho­ne Stra­te­gi­spel där man byg­ger och kri­gar för an­ting­en re­bel­ler­nas el­ler im­pe­ri­ets räk­ning. Star wars: Ga­lactic de­fen­se (2014) Andro­id, IOS Tower de­fen­se med gul­lig grafik. Star wars: Upri­sing (2015) IOS, Andro­id Roll­spel som över­bryg­gar ga­pet mel­lan epi­sod VI och VII. Star wars: Batt­le­front – Eli­te squadron (2009) PSP, Nin­ten­do DS Upp­föl­ja­re som ga­pa­de ef­ter li­te för myc­ket Star wars: The clo­ne wars – Re­pu­b­lic he­ro­es (2009) Pc, Xbox 360, Plays­ta­tion 3, Wii, PSP, Plays­ta­tion 2, Nin­ten­do DS Am­bi­tiöst ac­tion­spel som fal­ler platt.

Star wars: The for­ce un­le­ashed II (2010) Pc, Wii, Nin­ten­do DS, Xbox 360, Plays­ta­tion 3 Marginellt för­bätt­rad upp­föl­ja­re till det klum­pi­ga men på­kos­ta­de ori­gi­na­let. Star wars: Re­bels – Re­con mis­sions (2015) IOS, Andro­id, Win­dows pho­ne Platt­forms­spel ba­se­rat på tv-se­ri­en. Star wars: Batt­le pod (2015) Ar­kad Flyg­shoo­ter som ut­spe­lar sig på välvd skärm.

Star wars: He­ro­es path (2015) IOS ”A new ho­pe” i pus­sel­form. Disney in­fi­ni­ty 3.0 (2015) Pc, Plays­ta­tion 3, Plays­ta­tion 4, Xbox 360, Xbox One, Wii U, IOS, Andro­id Star wars-fo­ku­se­rad ut­gå­va av Dis­neys lek­saks­spel. Clo­ne wars ad­ven­tu­res (2010) Pc, Mac On­li­ne­spel som nåd­de 10 mil­jo­ner spe­la­re in­nan det la­des ner ifjol. Star wars ar­ca­de: Fal­con gunner (2010) IOS An­vän­der te­le­fo­nens ka­me­ra för att si­mu­le­ra rymd­stri­der i din egen om­giv­ning. Star wars can­ti­na (2010) IOS Be­syn­ner­lig spi­noff där må­let är att hål­la can­ti­na-kun­der­na nöj­da.

Star wars: Batt­le of Hoth (2010) IOS Triv­samt tower de­fen­se-spel.

Foto: LARS MÅR­TENS­SON

Star wars: The old re­pu­b­lic (2011) Pc Spe­let som ut­ma­na­de ”World of warcraft” om on­li­ne­roll­spelstro­nen ... och för­lo­ra­de. Pre­cis som al­la and­ra kon­kur­ren­ter. Men Bio­wa­re har än­då myc­ket att va­ra stol­ta över i ”The old re­pu­b­lic”. Det är kanske in­te det mest ori­gi­nel­la spe­let rent ga­me­play-mäs­sigt – men sto­ryn, ka­rak­tä­rer­na och de mo­ra­lis­ka va­len skå­par ut allt an­nat i gen­ren. Och nya ex­pan­sio­nen ”Knights of the fal­len em­pi­re” har som am­bi­tion att till ful­lo ut­fors­ka grå­zo­nen mel­lan den lju­sa och den mör­ka si­dan av kraf­ten. ”The old re­pu­b­lic” för­blir en smär­re be­svi­kel­se sett till sin länge omat­cha­de mil­jard­bud­get – men i al­la and­ra be­mär­kel­ser är det ett av de bäs­ta Star wars-spe­len nå­gon­sin. Star wars: Im­pe­ri­al ac­a­de­my (2011) IOS Fps med ”si­mu­le­ra­de” on­li­ne­stri­der. Star wars-bi­beln träf­fa­de Niklas Fe­g­ra­eus på Gamex i Stock­holm. Lego Star wars III: The clo­ne wars (2011) Plays­ta­tion 3, Xbox 360, Nin­ten­do DS, Nin­ten­do 3DS, Wii, PSP, pc, Mac Ett mör­ka­re ”Lego Star wars” mi­nus char­men. Angry birds: Star wars (2012) Pc, IOS, Andro­id Finsk mons­ter­suc­cé med över 100 mil­jo­ner ned­ladd­ning­ar.

Ki­nect Star wars (2012) Xbox 360 Stå och vif­ta fram­för tv:n för att ut­nytt­ja kraf­ten el­ler svinga ljus­sa­bel. Angry birds: Star wars II (2013) Pc, IOS, Andro­id Pre­quel-tri­lo­gin i ”Angry birds”-tolk­ning. Star wars: Tiny De­ath Star (2013) Andro­id, IOS Bygg och driv din egen Döds­stjär­na i den­na ”Tiny tower”-spi­noff. Star wars pin­ball (2013) Pc, Mac, Wii U, Xbox 360, Nin­ten­do 3DS, Plays­ta­tion Vi­ta, Plays­ta­tion 3, Plays­ta­tion 4, Andro­id, IOS En lång rad vir­tu­el­la flip­per­bord ba­se­ra­de på ori­gi­nal­tri­lo­gin och ”The clo­ne wars”. Lego Star wars: The Yo­da chronicles (2013) Andro­id, IOS Yo­da-fo­ku­se­rad spi­noff. Star wars: Batt­le­front (2015) Plays­ta­tion 4, Xbox One, pc Svens­ka Dice tar över ”Batt­le­front”-se­ri­en – som pas­san­de nog till att bör­ja med in­spi­re­ra­des av de­ras eget ”Batt­le­fi­eld” .

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.