’’In­tres­sant är den främst som fe­no­men’’

Star Wars - - RETRO -

”Skill­na­den mel­lan min barn­doms ’Blixt Gor­don’ och den­na vitt­be­röm­da ’Stjär­nor­nas krig’ fyr­tio år ef­teråt är i sak myc­ket li­ten: det hand­lar i bäg­ge fall om även­tyr i okän­da värl­dar och om den evi­ga pojk­boks­kam­pen mel­lan det rik­tigt go­da och det rik­tig on­da.

’Stjär­nor­nas krig’ är ro­lig att se, men in­tres­sant är den främst som fe­no­men. I mot­sats till ’Blixt Gor­don’ är den gjord i en epok då män­ni­skor verk­li­gen be­far rym­den och då må­nen fått be­sök av jord­va­rel­ser. Det bor­de för­mins­ka dess at­trak­tions­kraft, men det är tyd­li­gen tvärtom.

Fram­gång­en vitt­nar om hur trå­kig den and­ra film­värl­den bli­vit och hur vårt be­hov av barns­lig­het vux­it.”

Jag tror att Ge­or­ge Lucas skul­le hål­la med om ana­ly­sen. Det var sin barn­doms un­der­hål­lan­de och po­si­ti­va fil­mä­ven­tyr som Lucas vil­le hyl­la och åter­uppli­va med ”Stjär­nor­nas krig”.

Det för­stod Bertil Falk i Chaplin som skrev en lång och myc­ket upp­skat­tan­de re­cen­sion. Han be­to­na­de hyll­ning­en till gam­la även­tyr som Blixt Gor­don och Buck Ro­gers och kal­la­de ”Stjär­nor­nas krig” för ”en mag­ni­fik rymdo­pe­ra”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.