’’Kanske är den en var­nan­de brask­lapp för tek­kno­lo­gin’’

Star Wars - - RETRO -

”I ’Stjär­nor­nas krig’ ta­lar man in­te om nå­gon Gud el­ler van­lig re­li­gi­on ut­an här härs­kar Kraf­ten, en egen­skap som de ut­val­da män­ni­skor­na själ­va kan för­vär­va ba­ra de skö­ter sig och lyss­nar till vad den gam­le mäs­ta­ren Alec Gu­in­ness har att sä­ga. Kraf­ten rår på tek­no­lo­gin och Kraf­ten tycks gläd­jan­de nog va­ra i hän­der­na på Det Go­da. Är in­te det ro­man­tik så säg.

An­led­ning­en till att en stor publik gär­na tar till sig ’Stjär­nor­nas krig’ lig­ger sä­kert ock­så i det fak­tum att mitt i allt det fan­tas­tis­ka finns ett drag av nu­ti­da ’var­dag’. Man ko­kar kål­sop­pa, ger en puss

på kin­den och an­fal­ler det on­da på ett sätt vi kän­ner igen från fil­mer om sla­get om Stor­bri­tan­ni­en.

Nå­gon­stans mitt i det­ta för stun­den un­der­hål­lan­de me­ka­no kan in­te re­gis­sö­ren Ge­or­ge Lucas (”Sista nat­ten med gäng­et”) un­dan­hål­la sig en viss skämt­sam­het, med film­ci­tat från Tar­zan till Ja­mes Bond.

I slut­sce­nen ploc­kar han till och med ut en bit från Le­ni Ri­e­fenstahls film om par­ti­da­gar­na i Nürn­berg där Hit­ler med två av si­na när­mas­te vand­rar fram mel­lan led av tys­ta uni­for­ma trup­per. Vad Lucas even­tu­ellt me­nar med det lå­ter vi va­ra osagt, kanske är det en var­nan­de brask­lapp för den ro­man­tis­ka tek­no­lo­gi han ti­di­ga­re be­sjung­it.

’Stjär­nor­nas krig’ är årets och näs­ta års fe­no­men på film­him­len, om det rå­der ing­et ti­vel. Huruvi­da den kom­mer att stan­na i min­net läng­re än till näs­ta pu­blik­re­kord­film tor­de va­ra me­ra osä­kert.”

Foto: SCANPIX

Tu­va No­vot­ny.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.