Värl­den runt med

Star wars

Star Wars - - PÅ PLATS -

De sju fil­mer­na har spe­lats in runt värl­den. Men näs­tan ingen­ting i USA. Ge­or­ge Lucas vil­le hål­la sig så långt från Hollywood som möj­ligt.

ENG­LAND

Här sked­de stör­re de­len av in­spel­ning­ar­na till Stjär­nor­nas krig”, ”Rymdim­pe­ri­et slår till­ba­ka” och ”Jedins åter­komst”. Elstree och Ealing an­vän­des först, se­na­re Le­a­ve­sen stu­di­os till epi­sod I. Nä­ra lig­ger Whip­per­da­le woods som är skog i Na­boo. Pi­newood an­vän­des för ”The for­ce awa­kens”, där de även fil­mat på Gre­en­ham com­mon, bland an­nat flyg­far­kos­ter.

SCHWEIZ

Grin­del­wald, Schweiz spe­lar Al­de­raan i epi­sod III.

SPA­NI­EN

Pla­za de Espa­na i Se­vil­la är sta­den Theed på Na­boo. I verk­lig­he­ten är tor­get en halv­cir­kel, i epi­sod I och II har det för­änd­rats di­gi­talt.

ITA­LI­EN

Vid La­go Co­mo fil­ma­des bröl­lo­pet och and­ra sce­ner i Na­boo med Ana­kin och Pad­mé. Reg­gia Re­a­le Ca­ser­ta är drottningens pa­lats på Na­boo. Vid vul­ka­nen Et­na som fick ut­brott togs sce­ner för Musta­far till epi­sod III.

TU­NI­SI­EN

Djer­ba var cent­rum för in­spel­ning­ar­na och där gjor­des Mos Eis­ley och Obi-wans hem i ”Stjär­nor­nas krig”. Vid en sand­dyn nä­ra Nef­ta vand­rar de två ro­bo­tar­na. Star wars ca­nyon där fle­ra sce­ner togs lig­ger vid Si­do Bou he­lal nä­ra­to­zeur.

Si­di Driss, Mat­ma­ta är del­vis pa­ret Lars hem, lik­som Chott El Dje­rid. Ksar Ha­da­da, Ksar Me­de­ni­ne och Ksad Ou­led Sol­ta­ne är slav­bo­stä­der i epi­sod I. Det lig­ger nä­ra or­ten Ta­ta­ou­i­ne.

USA

I Yu­ma-ök­nen, Ari­zo­na fil­ma­des sand­gro­pen med Sar­lacc till ”Jedins åter­komst”. De­sert val­ley kom­plet­te­ra­des fle­ra ökensce­ner på Ta­too­i­ne, och vägen till Jab­bas pa­lats i ”Jedins åter­komst”. Jak­ten mel­lan trä­den på En­dor fil­ma­des i Red­wood na­tio­nal­park Ka­li­for­ni­en.

GU­A­TE­MA­LA

Ti­kal, Gu­a­te­ma­la är re­bell­ba­sen på Ya­vin 4 i ”Stjär­nor­nas krig”.

AUSTRA­LI­EN

I Fox stu­di­os i Syd­ney fil­ma­des myc­ket av epi­sod II och III.

Foto: LUCAS­FILM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.