DEN OSYN­LI­GE MÄS­TA­REN

Star Wars - - MUSIKEN - Av: Mar­tin Pe­ter­son

En av de vik­ti­gas­te rol­ler­na i Star wars-fil­mer­na spe­las in­te av nå­gon skå­de­spe­la­re, och den syns ald­rig. Den hörs ba­ra.

John Wil­li­ams mu­sik har be­tytt mer för film­se­ri­en än bå­de Darth Va­der och Yo­da.

Han viss­te in­te hur fil­men skul­le se ut. Han viss­te in­te vem som skul­le spe­la Lu­ke Star­kil­ler, el­ler om Han Solo skul­le va­ra en män­ni­ska. Men en sak var Ge­or­ge Lucas sä­ker på från bör­jan. Han viss­te hur mu­si­ken skul­le lå­ta.

– Star wars-fil­mer­na är i stort sett stum­fil­mer, och de är for­ma­de som stum­fil­mer. Där­för har mu­si­ken en myc­ket stor roll i be­rät­tan­det, myc­ket stör­re än i en van­lig film, har han sagt. I mit­ten av 70-ta­let var det in­te många som an­vän­de episk film­mu­sik. Det sågs som li­te mos­sigt, en gam­mal filmtra­di­tion som fun­ka­de på 30-ta­let i fil­mer som ”Kap­ten Blod” och ”Bor­ta med vin­den”.

Men Ge­or­ge Lucas vil­le in­te gö­ra som al­la and­ra. Han vil­le hit­ta en kom­po­si­tör som kun­de skri­va mu­sik som tog plats och be­rät­ta­de för publi­ken pre­cis vad roll­fi­gu­rer­na kän­de och ha­de för sig.

Han träf­fa­de den kom­po­si­tö­ren ge­nom en ge­men­sam vän.

Kom­pi­sen Ste­ven Spiel­berg ha­de ny­li­gen gjort klart en film om en haj och lät Ge­or­ge lyss­na på mu­si­ken, skri­ven av en John Wil­li­ams. Det var förs­ta gång­en Spiel­berg sam­ar­be­ta­de med Wil­li­ams, och det ha­de tyd­li­gen gått jät­te­bra. Ge­or­ge Lucas träf­fa­de John Wil­li­ams vå­ren 1975. De kom bra över­ens, och kom­po­si­tö­ren fick se ett ma­nus­ut­kast.

Det skul­le drö­ja mer än ett år in­nan nå­gon mu­sik skrevs till “Stjär­nor­nas krig”, och un­der ti­den ut­gick man ifrån så kal­la­de temp tracks, till­fäl­li­ga ljud­spår som film­klip­par­na an­vän­de för att ge en idé om hur sce­ner skul­le fun­ge­ra.

Bland des­sa fanns Stra­vin­skijs ”Vårof­fer”, och Miklós Róz­sas mu­sik från “Ivan­hoe”. Det gav Wil­li­ams en klar bild av vad re­gis­sö­ren vil­le ha, och många av styc­ke­na han skrev har spår av si­na för­la­gor.

Ba­ra tre må­na­der in­nan fil­mens pre­miär i maj 1977 skrev Wil­li­ams mu­si­ken som skul­le kom­ma att om­de­fi­ni­e­ra hans kar­riär för all­tid.

Mu­si­ken spe­la­des in 5–16 mars. Or­kes­tern be­stod av 86 med­lem­mar från Lon­don symp­ho­ny or­chest­ra. Det skul­le in­te bli sista gång­en de job­ba­de med Wil­li­ams.

”Stjär­nor­nas krig” blev en ome­del­bar suc­cé. En di­sco­ver­sion av hu­vud­te­mat låg et­ta på topp­lis­tan i USA och Wil­li­ams sound­track blev den bäst säl­jan­de or­kestra­la film­mu­si­ken ge­nom ti­der­na. Vå­ren 1978 tog John Wil­li­ams emot tre Gram­mys och en Oscar-sta­ty­ett.

När det var dags att ton­sät­ta upp­föl­ja­ren till ”Stjär­nor­nas krig” var det ing­et snack om vem som skul­le gö­ra job­bet.

Även den här gång­en an­vän­de man temp tracks, men nu ha­de John Wil­li­ams en so­lid bas att stå på. Han vil­le ex­pan­de­ra mu­si­ken or­ga­niskt och ge led­mo­tiv till ny­kom­ling­ar, bland and­ra Yo­da och Lan­do Cal­ris­si­an.

För­hål­lan­det mel­lan Han Solo och prin­ses­san Leia ton­sat­tes, ett led­mo­tiv som ge­nom­sy­rar ”Rymdim­pe­ri­et slår till­ba­ka”, och Darth Va­ders låg­mäl­da me­lo­di i förs­ta fil­men er­sat­tes av Rymdim­pe­ri­ets bom­bas­tis­ka marsch, kanske film­se­ri­ens mest be­röm­da mu­sik­styc­ke.

Även film­mu­si­ken till ”Rymdim­pe­ri­et slår till­ba­ka” sål­de pla­ti­num, och John Wil­li­ams vann en till Gram­my, en Baf­ta, och no­mi­ne­ra­des till än­nu en Oscar.

”Jedins åter­komst” är i ori­gi­nal­tri­lo­gin den film som har mest di­e­ge­tisk mu­sik, det vill sä­ga mu­sik som spe­las i fil­men, som roll­fi­gu­rer­na själ­va hör. Hos Jab­ba spe­lar ett hus­band, bå­de i hans pa­lats och på se­gel­skep­pet där han mö­ter sitt öde, och de ewo­ker­na trum­mar på storm­troo­per-hjäl­mar och sjung­er en se­ger­sång när den and­ra Döds­stjär­nan för­vand­lats till glö­dan­de strös­sel.

Bå­da styc­ke­na var svå­ra att få till när John Wil­li­ams skrev mu­si­ken i bör­jan av 80-ta­let, och de er­sat­tes av ny­skri­ven mu­sik när Ge­or­ge Lucas gjor­de spe­ci­al­ver­sio­ner­na 1997.

Un­der 90-ta­let an­vän­des Wil­li­ams Star wars-mu­sik i en mängd oli­ka sam­man­hang, in­te minst Lucasarts spel, of­ta in­vävd i ny­kom­po­ne­rad mu­sik.

För in­spel­ning­en av mu­si­ken till ”Det mör­ka ho­tet” i bör­jan av 1999 job­ba­de

Wil­li­ams åter­i­gen med Lon­don symp­ho­ny or­chest­ra. Bland mu­si­ker­na fanns de som ha­de spe­lat med or­kes­tern re­dan 1977 när han gjor­de den förs­ta Star wars­fil­men, men även de som in­spi­re­rats att bli mu­si­ker av just John Wil­li­ams sound­track. Mu­si­ken till ”Det mör­ka ho­tet” in­ne­hål­ler någ­ra väl­be­kan­ta mo­tiv. Kraf­ten har för­stås sin tid­lö­sa me­lo­di, och även ”Im­pe­ri­al march” fö­re­kom­mer, som tre oro­väc­kan­de punk­ter i slu­tet på Anakins led­mo­tiv. Även Kej­sa­rens te­ma föl­jer hans mör­ka sil­hu­ett var­je gång Darth Si­di­ous syns.

Men ma­jo­ri­te­ten av mu­si­ken är ny­skri­ven. Fil­mens främs­ta sig­na­tur­me­lo­di är ”Du­el of the fa­tes”, som John Wil­li­ams själv sagt ska ska­pa en käns­la av en hed­nisk ri­tu­al, ett ound­vik­ligt mö­te av över­na­tur­li­ga kraf­ter. Den epis­ka, ödes­mät­ta­de mu­si­ken på­min­ner om ”O for­tu­na”

”Star wars-fil­mer­na är i stort sett stum­fil­mer, där­för har mu­si­ken en vik­tig roll”

ur Carl Orffs ”Car­mi­na Bu­ra­na”, och tex­ten är ba­se­rad på den kel­tis­ka dik­ten ”Cad God­deu” (som hand­lar om träd som slåss), över­satt till san­skrit. I ”Klo­ner­na an­fal­ler” är det främst ett mu­sik­styc­ke som står ut: led­mo­ti­vet till kär­le­ken mel­lan Pad­mé och Ana­kin.

Idén var att in­tro­du­ce­ra ett klas­siskt, ro­man­tiskt styc­ke för att för­tyd­li­ga Anakins och Pad­més käns­lor.

– För­ut, i gam­la fil­mer, var kär­leks­sa­gor­na mer ide­a­lis­tis­ka. Nu kan man va­ra mer ex­pli­cit i fil­mer, men för­ut fick man fö­re­stäl­la sig allt sånt. Så mu­si­ker­na fick ett stör­re an­svar att bi­dra med den sen­su­el­la käns­lan, be­rät­tar John Wil­li­ams i ex­tra­ma­te­ri­a­let till ”Klo­ner­na an­fal­ler”.

Slu­tet av ”Klo­ner­na an­fal­ler” är ett un­dan­tag i Star wars-mu­si­kens histo­ria, ef­tersom mu­si­ken som skrevs för sce­ner­na näs­tan helt er­sat­tes av ihop­klipp­ta bi­tar av mu­sik från så­väl ”Det mör­ka ho­tet” som and­ra de­lar av ”Klo­ner­na an­fal­ler”. Det be­ror san­no­likt på se­na änd­ring­ar i klipp­ning­en av fil­men, som omöj­lig­gjor­de an­vänd­ning­en av den mu­sik som Wil­li­ams skri­vit till sce­nen. In­nan nå­gon mu­sik skrevs till ”Mörk­rets hämnd” viss­te Ge­or­ge Lucas och John Wil­li­ams att ett mu­sik­styc­ke skul­le be­hö­vas – led­mo­ti­vet till du­el­len mel­lan Ana­kin Sky­wal­ker och Obiwan Ke­no­bi. ”Batt­le of the he­ro­es” är nä­ra be­släk­tad med ”Du­el of the fa­tes” från epi­sod I – in­te minst kö­rer­na, tem­pot och or­kest­re­ring­en – men för­med­lar en stör­re käns­la av oro, där för­la­gan ta­lar om episk ac­tion och fa­ra.

Styc­ket är fil­mens hu­vud­num­mer, men även eta­ble­ra­de led­mo­tiv åter­kom­mer. ”Mörk­rets hämnd” spe­lar sin roll som knut­punkt mel­lan pre­quel-fil­mer­na och ori­gi­nal­tri­lo­gin även i mu­si­ken. Vi hör till­koms­ten av Rymdim­pe­ri­et och Darth Va­der. Tvil­ling­ar­na Lu­ke och Leia föds, och de­ras re­spek­ti­ve me­lo­di­er från ”Stjär­nor­nas krig” på­min­ner oss om vad som ska hän­da med dem om 19 år. Näs­ta års ”Rogue one” blir den förs­ta Star wars-fil­men som sak­nar John Wil­li­ams mu­sik. Alex­an­dre Des­plat ska skri­va den, och det är in­te förs­ta gång­en som kom­po­si­tö­rer­na job­bar med sam­ma film­se­rie. John Wil­li­ams skrev mu­si­ken till de förs­ta tre Har­ry Pot­ter-fil­mer­na, Des­plat gjor­de de sista två.

Om mu­si­ken i ”The for­ce awa­kens” vet vi i skri­van­de stund väl­digt li­te. John Wil­li­ams har skri­vit den. Det som an­vänts i trai­lers är ny­in­spe­lad mu­sik, men ba­se­ras mest på eta­ble­ra­de mo­tiv som ”For­ce the­me” och de­lar från slu­tet av ”Rymdim­pe­ri­et slår till­ba­ka”.

Men trots nya an­sik­ten bå­de fram­för och bakom ka­me­ran finns all an­led­ning att för­vän­ta sig nå­got be­kant av mu­si­ken. I en in­ter­vju med Va­ni­ty fair ta­la­de John Wil­li­ams om sam­ar­be­tet med JJ Abrams.

– Hans se­nas­te in­struk­tio­ner till mig var ”ba­ra gör din grej”, sa John Wil­li­ams.

Det bru­kar ju fun­ka bra.

”För­ut ha­de mu­si­ken stör­re an­svar att för­med­la käns­lor”

John Wil­li­ams och Ge­or­ge Lucas un­der in­spel­ning­en av mu­si­ken till ”Klo­ner­na an­fal­ler”.

Foto: AP, ALL OVER PRESS

John Wil­li­ams di­ri­ge­rar Lon­don symp­ho­ny or­chest­ra.

John Wil­li­ams, C-3PO (Ant­ho­ny Da­ni­els) och vi­o­li­nis­ten Ne­vil­le Taweel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.