Ut­sågs till den bäs­ta fil­mu­si­ken nå­gon­sin

Star Wars - - MUSIKEN -

NAMN: John Tow­ner Wil­li­ams. FÖD­DES: 8 feb­ru­a­ri 1932. YR­KE: Kom­po­si­tör, di­ri­gent, pi­a­nist. KÄND FÖR: Främst mu­si­ken till Star wars-fil­mer­na och al­la ut­om två av Ste­ven Spiel­bergs fil­mer, in­klu­si­ve In­di­a­na Jo­nes-fil­mer­na, ”E.T.”, ”Schind­ler’s list” och ”Ju­ras­sic park” . Han har även skri­vit mu­sik till ”Su­per­man”, ”En­sam hem­ma” och de tre förs­ta Har­ry Pot­ter-fil­mer­na.

John Wil­li­ams bör­ja­de som pi­a­nist på jazz­klub­bar och job­ba­de åt oli­ka kom­po­si­tö­rer på 50- och 60-ta­len. Så små­ning­om bör­ja­de han kom­po­ne­ra egen mu­sik, och ar­be­ta­de med film­mu­sik-le­gen­der som Ber­nard Hermann, Hen­ry Man­ci­ni och Al­fred New­man.

Han är den nu le­van­de per­son som Oscar-no­mi­ne­rats flest gång­er, 49. Han har vun­nit fem gång­er. (Den mest no­mi­ne­ra­de per­so­nen nå­gon­sin är Walt Disney med 59.)

För tio år se­dan rös­ta­de Ame­ri­can film in­sti­tu­te fram ”Stjär­nor­nas krig” som den bäs­ta film­mu­si­ken nå­gon­sin. John Wil­li­ams var dess­utom den en­da med två fil­mer i topp 10-lis­tan, den and­ra var ”Ha­jen” på sjät­te plats. Hans mu­sik till ”E.T.” ham­na­de på 14:e plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.