Vad är ett led­mo­tiv?

Star Wars - - MUSIKEN -

Led­mo­tiv är en­ligt Wi­ki­pe­dia ”en tek­nik att as­so­ci­e­ra till stäm­ning­ar, per­so­ner, hän­del­ser, plat­ser etc. ge­nom att åter­ge en me­lo­di, har­mo­ni­följd, rytm el­ler in­stru­men­ta­tion.”

Det in­tro­du­ce­ra­des av kom­po­si­tö­ren Ri­chard Wagner, och går allt­så ut på att sys­te­ma­tiskt till­skri­va roll­fi­gu­rer el­ler hän­del­ser eg­na me­lo­di­er el­ler mu­si­ka­lis­ka sig­na­tu­rer, som se­dan kan an­vän­das li­te hur som helst. ”Im­pe­ri­al march” spe­las of­tast när vi ser Darth Va­der, men det lå­ter in­te all­tid på sam­ma sätt. Och ibland kan mu­si­ken ge led­trå­dar och sä­ga sa­ker som bil­der­na in­te gör. Lyss­na no­ga.

John Wil­li­ams och Ste­ven Spiel­berg. Pa­ret har job­bat till­sam­mans i över 40 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.