’’Allt jag be­höv­de gö­ra var att stå upp’’

Star Wars - - I KULISSERNA -

Pe­ter May­hew är en i ra­den av skå­de­spe­la­re från Star wars som in­te fått nå­gon fun­ge­ran­de skå­de­spe­lar­kar­riär ef­ter film­se­ri­en. May­hew har själv be­skri­vit sin in­sats som: ”Det en­da jag be­höv­de gö­ra var att stå upp”.

In­nan Star wars job­ba­de brit­ten May­hew som vakt­mäs­ta­re på ett sjuk­hus i Lon­don. Sitt förs­ta skå­dis­jobb fick han 1976 i ”Sin­bad and the eye of the ti­ger” där han fick spe­la mi­no­taur. Se­dan ”Jedins åter­komst” har Pe­ter May­hew star­tat ett fö­re­tag där han byg­ger möb­ler i Gran­bu­ry, Tex­as. Dess­utom ex­traknäc­ker han ge­nom att del­ta i events för Star wars­fans två gång­er i må­na­den. Nu­me­ra är han ut­vand­rad till USA och 1999 gif­te han sig med lek­saks­för­säl­ja­ren Angie, och de be­stäm­de sig för att stad­ga sig i Tex­as. Han läm­nar dock mö­bel­byg­gan­det för att va­ra med i den nya fil­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.