Det fanns ing­et ’ska jag el­ler ska jag in­te’

Star Wars - - I KULISSERNA -

Re­gis­sö­ren Ge­or­ge Lucas be­skylls of­ta för att va­ra då­lig på att ge in­struk­tio­ner och skri­va kass di­a­log, och där­med fått även er­känt skick­li­ga skå­di­sar att fram­stå som stel­ben­ta. För Hay­den Chri­s­ten­sen, som bör­ja­de sin kar­riär som 12-åring men fick sitt ge­nom­brott i epi­sod II, var kri­ti­ker­nas såg­ning­ar för­ödan­de. Han vann bland an­nat två pris för Säms­ta man­li­ga bi­roll.

På frå­gan om han ång­rar sin med­ver­kan i Star wars sä­ger han till De­tails:

– Det fanns ing­et ”Ska jag el­ler ska jag in­te?”. Jag ha­de pre­cis gått ut gym­na­si­et och var oro­lig över när näs­ta lön skul­le kom­ma. Och då dök den här otro­li­ga möj­lig­he­ten upp. Det var up­pen­bart att den kom med en mas­sa ba­gage, jag var in­te na­iv. Men det fanns ing­en del av mig som vil­le sä­ga ”Näh, jag tror att jag vän­tar på näs­ta”.

Hay­den är till­sam­mans med skå­de­spe­lar­kol­le­gan Rachel Bil­son och de har dot­tern Bri­ar Ro­se, född 2014.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.