Ana­kin Sky­wal­ker/

Ja­ke Lloyd (f. 1989)

Star Wars - - I KULISSERNA -

Ja­ke Lloyd blev världs­känd när han gjor­de rol­len som Ana­kin Sky­wal­ker i ”Det mör­ka ho­tet”, men hans kar­riär som skå­de­spe­la­re har to­tal­ha­ve­re­rat se­dan dess. Han gjor­de en roll i tv-se­ri­en ”Ka­me­o­lon­ten” mel­lan 1996 och 1999. 2005 ha­de han en roll mot Ja­mes Ca­vi­e­zel i ra­cing­fil­men ”Ma­di­son”. Fil­men flop­pa­de och se­dan dess har Lloyd in­te gjort någ­ra stör­re av­tryck i film­värl­den.

I en in­ter­vju som gjor­des 2012 be­rät­tar Ja­ke Lloyd hur hans liv blev ”ett le­van­de hel­ve­te” ef­ter Star wars.

– And­ra barn var jät­tetas­ki­ga mot mig. De bru­ka­de lå­ta som la­ser­svärd var­je gång jag pas­se­ra­de dem. Det var helt ga­let, sä­ger Ja­ke Lloyd i en in­ter­vju som au­stra­li­ens­ka Te­le­graph re­fe­re­rar till.

Han ut­veck­la­de en bit­ter­het gente­mot Ge­or­ge Lucas film­se­rie. Lloyd kas­ta­de bort al­la sou­ve­ni­rer som ha­de med fil­mer­na att gö­ra. Där­ef­ter har han en­dast med­ver­kat med sin röst i någ­ra Star wars-spel.

– Jag har lärt mig att ha­ta ka­me­ror som rik­tas mot mig, sä­ger han i en in­ter­vju.

I dag bor han i Chi­ca­go.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.