’’Jag gil­lar att Pal­pa­ti­ne är ge­nu­int ond’’

Star Wars - - I KULISSERNA -

She­ev Pal­pa­ti­ne/darth Si­di­ous/the Em­pe­ror / Ian Mcdiarmid (f. 1944)

På te­a­ter­sce­nen har Ian Mcdiarmid gjort en lång rad klas­sis­ka rol­ler, in­te minst i Sha­kespe­a­re-dra­mer, och har hyl­lats för att ha loc­kat Hollywood-stjär­nor till den brit­tis­ka sce­nen.

Ian fick rol­len som Kej­sa­ren i ”Jedins åter­komst” ef­ter en te­a­ter­pjäs där han vi­sa­de att han kun­de spe­la en myc­ket äld­re ka­rak­tär. Pa­ra­dox­alt nog fick han som be­tyd­ligt äld­re, åter­vän­da till rol­len för att spe­la en yng­re ver­sion av Pal­pa­ti­ne. Och det var först då som folk bör­ja­de kän­na igen ho­nom på stan.

I dag har Ian gått i pen­sion från sitt jobb som konst­när­lig le­da­re men dy­ker fort­fa­ran­de upp som skå­dis, se­nast i den brit­tis­ka tv-se­ri­en ”Uto­pia” och pjä­sen ”Köp­man­nen i Venedig”. Om Kej­sar Pal­pa­ti­ne har Ian sagt: – Jag gil­lar att han in­te har nå­gon psy­ko­lo­gisk sub­ti­li­tet el­ler djup, att han ba­ra var ge­di­get ond.

Foto: CAROLINA BY­R­MO

Te­mu­e­ra Mor­ri­son me­nar att han har ut­se­en­det emot sig när det gäl­ler att få rol­ler. Pe­ter Cus­hings kropp åld­ra­des av sorg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.