Mi­chael Jack­son vil­le spe­la Jar Jar Binks

Star Wars - - I KULISSERNA -

Jar Jar Binks var tänkt som de nya fil­mer­nas sto­ra skrat­tut­lö­sa­re. Det fun­ka­de in­te. I stäl­let fick han sym­bo­li­se­ra allt som folk tyck­te var då­ligt med den förs­ta nya fil­men – kas­sa ka­rak­tä­rer, barns­lig hu­mor och da­to­ra­ni­me­ring.

Det otack­sam­ma upp­dra­get att spe­la Jar Jar ha­de gått till den okän­de jazz­mu­si­kern Ah­med Best. Han trod­de att han fått sitt livs sto­ra roll.

– Un­der in­spel­ning­en var det ing­en av oss som ha­de kun­nat ana vad som skul­le hän­da, sä­ger han till Vice.

Trots det­ta har Best stan­nat i bran­schen och job­bar i dag med ko­me­di­se­ri­er som ”Band­wa­gon” och ”This can’t be my li­fe”.

Ah­med har även av­slö­jat att en helt an­nan per­son egent­li­gen vil­le ha rol­len – po­pi­ko­nen Mi­chael Jack­son. Men Ge­or­ge Lucas sa nej. Ah­med tror att det be­rod­de på att Jack­sons stjärn­glans ha­de överskug­gat he­la fil­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.