SÅ BLEV LEGO STÖRST I VÄRL­DEN

Star Wars - - PRYLARNA -

1932

Snic­ka­ren Ole Kirk Christi­an­sen grun­dar fö­re­ta­get och till­ver­kar lek­sa­ker

av trä i dans­ka Bill­ung.

1934

Fö­re­ta­get får nam­net Lego ef­ter de två or­den ”leg godt” (”lek bra”). Först se­na­re in­ser man att or­det pas­san­de nog be­ty­der ”jag sät­ter sam­man” el­ler ”jag sam­lar” på la­tin.

1939

Lego har tio an­ställ­da.

1940

Brit­tis­ke pe­da­go­gen Hi­la­ry Fisher Page och hans fö­re­tag Kid­dicraft ska­par och tar pa­tent på plast­klos­sar som går att sät­ta ihop. Ing­en kö­pa­re är in­tres­se­rad. Lego bör­jar se­na­re gö­ra plast­bi­tar in­spi­re­ra­de av plast­bi­tar från Kid­dicraft. Bi­tar­na följ­de med när fö­re­ta­get köp­te en ma­skin som kun­de gju­ta plast.

1949

För­la­gan till da­gens klos­sar, Au­to­ma­tic Bin­ding Bricks, bör­jar säl­jas i Dan­mark.

1958

Lego tar pa­tent på en de­sign av klos­sen som den ser ut i dag.

1968

Le­go­land in­vigs i Bill­ung.

1978

Mini­fi­gu­rer­na med gu­la hu­vu­den in­tro­du­ce­ras. Fi­gu­rer­na ha­de från bör­jan ing­et kön el­ler här­komst. In­te ar­mar el­ler ben hel­ler. På 80-ta­let får fi­gu­rer­na oli­ka an­sikts­ut­tryck.

1996

Saj­ten www.lego.com har pre­miär.

1999

Lego Star wars lan­se­ras.

2004

Lego blö­der och gör sin störs­ta för­lut nå­gon­sin.

2012

Lego Fri­ends lan­se­ras, en gren av fö­re­ta­get som rik­tar sig till flic­kor mel­lan fem och åt­ta år. Am­bi­tio­nen är att få fler tje­jer att bör­ja byg­ga.

2014

Lego går om Mat­tell och blir värl­dens störs­ta lek­saks­fö­re­tag.

2015

”The for­ce awa­kens” har bi­opre­miär.

Foto: AP, OLA AXMAN, JENS PE­TER­SON, LEGO, THINKSTOCK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.