LEGOSTATISTIK

Star Wars - - PRYLARNA -

Om man la­de al­la le­go­bi­tar som pro­du­ce­ra­des 2014 på rad skul­le den sträc­ka sig 24 gång­er runt jor­den. Det till­ver­kas tre mil­jo­ner klos­sar i tim­men en­bart i hög­kvar­te­ret i Bil­ling. Det är 52 000 styc­ken per mi­nut.

55 mil­jar­der le­go­bi­tar till­ver­kas per år. Ta 40 mil­jar­der av dem och du når må­nen.

Lego till­ver­kar över 400 mil­jo­ner små däck var­je år – fler än nå­gon an­nan däck­till­ver­ka­re i värl­den.

Två styc­ken 2x4-klos­sar kan kom­bi­ne­ras på 24 oli­ka sätt. Sex styc­ken kan kom­bi­ne­ras på 915 103 765 oli­ka sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.