UNI­VER­SU­MET SOM IN­TE FICK

Star Wars - - EXPANDED UNIVERSE - Ome­del­bart ef­ter

”Stjär­nor­nas krigs” ojäm­för­ba­ra suc­cé un­der som­ma­ren 1977 bör­ja­de Star wars-värl­den växa, långt ut­an­för fil­mer­nas ra­mar. Det gjor­des böc­ker, tv-spel, se­ri­e­tid­ning­ar och allt möj­ligt an­nat som för­tälj­de ett brett spekt­rum av nya be­rät­tel­ser. Det snabbt vid­gan­de Star wars-uni­ver­su­met fick sam­lings­nam­net Ex­pan­ded uni­ver­se.

Men när Dis­ney 2012 köp­te Lucasfilm – och med det den enor­ma in­du­stri som Star wars hun­nit bli – stod man in­för ett di­lem­ma. Om det skul­le gö­ras nya fil­mer, fanns det in­te sto­ra ris­ker att det skul­le kroc­ka med ex­i­ste­ran­de be­rät­tel­ser? En fram­tid bortom Epi­sod VI fanns ju re­dan tyd­ligt kart­lagd i en mängd böc­ker, och even­tu­el­la spin off­fil­mer skul­le be­hö­va ha många re­dan eta­ble­ra­de sa­gor i åtan­ke.

Lös­ning­en var gans­ka en­kel. Ex­pan­ded uni­ver­se – allt det där and­ra, det som in­te är lång­fil­mer och som fått växa obe­hind­rat un­der 35 år – gäl­ler in­te läng­re.

Fil­mer­na och tv-se­ri­en ”Clo­ne wars” fick stan­na kvar, res­ten för­pas­sa­des till vad som nu kal­las Star wars le­gends, in­of­fi­ci­el­la (och of­ta bra) histo­ri­er vars bort­gång gav Lucasfilm ett tomt pap­per att bör­ja teck­na nya histo­ri­er på. Till ex­em­pel ”The for­ce awa­kens”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.