HOP­PA ÖVER!

Star Wars - - EXPANDED UNIVERSE -

Frå­gan är om det­ta nån­sin räk­nats som Ex­pan­ded uni­ver­se, men den­na näs­tan my­tis­ka tv-ka­ta­strof, vars re­na ex­istens Ge­or­ge Lucas för­ne­kar, gjor­des snabbt in­för ju­len 1978 ef­ter att ”Stjär­nor­nas krig” vi­sat sig va­ra en suc­cé. Väl­digt många sä­ger att ”Ho­li­day spe­ci­al” kort och gott är kasst. Men hur då­ligt kan det va­ra? Visst mås­te man näs­tan tit­ta för att va­ra sä­ker? Nej, det mås­te du in­te. Det är sjä­la­dö­dan­de då­ligt och det finns ing­en skämskud­de du kan tryc­ka ned an­sik­tet djupt nog i. Tv-spe­let har en frag­men­te­rad och snabbspo­lad sto­ry där den över­mäk­ti­ga Star­kil­ler, Darth Va­ders hem­li­ga lär­ljunge, får en yt­lig por­trät­te­ring som ba­ra är ener­ve­ran­de. Drop­pen som får bä­ga­ren att rin­na över är slu­tet där Star­kil­lers Je­sus-lik­nan­de själv­upp­off­ring blir start­skot­tet till he­la re­bellupp­ro­ret och det tar lik­som ud­den av allt som kom­mer bå­de fö­re och ef­ter.

Ken­tau­rer, va­rul­var och en led­sen Lu­ke? Bra idé? El­ler? Va? Ca­de Sky­wal­ker – ett bad­boy­äpp­le som fal­ler myc­ket långt från far­far Lu­ke. Star­kil­ler. Vi sä­ger nej. Fil­men som al­la, pre­cis al­la, helst vill glöm­ma! Var­för? Det räc­ker med den frå­gan. Sök...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.