OM UPP­ROR & STJÄRNFALL

”Ro­gue one: A star wars sto­ry” är en fri­ståen­de film. Ing­en Lu­ke Sky­wal­ker, Han So­lo, Chew­bac­ca el­ler Obi-wan Ke­no­bi. Skri­ven och fil­mad nu. Men vad som hän­der be­skrevs i värl­dens mest be­röm­da rul­lan­de text för näs­tan 40 år se­dan. Här är allt vet vi om ny

Star Wars - - ALLT VI VET OM - Av: Jens Pe­ter­son

Du har sett ”Stjär­nor­nas krig” som ha­de pre­miär 1977. En häf­tig sak är att den bör­jar mitt i ett även­tyr. Di­rekt sägs att det är del IV och fil­men in­leds med en re­sumé om vad som hänt. I den rul­lan­de tex­ten får vi ve­ta lä­get.

Och se­dan slung­as vi ut i rym­den där ett li­tet rymd­skepp jagas av en gi­gan­tisk far­kost och även­ty­ret är i gång.

R2-D2 och C-3PO flyr ge­nom kor­ri­do­rer­na med en silv­rig kol­le­ga. Re­bel­ler­na för­sva­rar sig för­gä­ves när Darth Va­der och hans Storm­troo­pers bor­dar den mind­re far­kos­ten.

Prin­ses­san Leia göm­mer rit­ning­ar­na till Döds­stjär­nan i R2-D2 och dro­i­der­na flyr för att hit­ta Obi-wan Ke­no­bi och näs­ta gång vi ser dem har de lan­dat på pla­ne­ten Tat­to­i­ne. – Rit­ning­ar­na finns in­te i hu­vud­da­torn. Darth Va­der be­ord­rar si­na trup­per att hit­ta rit­ning­ar­na om­bord på skep­pet. Det gör de in­te.

– Jag spå­ra­de spi­o­ner­na till hen­ne. Re­bell­spi­o­ner sände rit­ning­ar till er, sä­ger Darth Va­der till prin­ses­san Leia.

Så långt ”Star wars: A new ho­pe”. Klas­si­kern som är epi­sod IV.

”Ro­gue One” kan kal­las epi­sod halv fy­ra. Den ut­spe­las strax fö­re Darth Va­der fång­ar in prin­ses­san Leia.

Rit­ning­ar­na. Det är rit­ning­ar­na till Döds­stjär­nan som är vik­ti­ga.

I ”Ro­gue one” får vi ve­ta hur va­pets kon­struk­tion ham­na­de i re­bel­ler­nas hän­der, och giss­nings­vis hur nå­gon sände dem till Leia. Vi får ock­så mö­ta Darth Va­der och and­ra bekantskaper från de ti­di­ga­re fil­mer­na.

Kanske får vi ock­så ve­ta var­för det mäk­ti­ga vap­net bygg­des med en så sår­bar punkt. Var­för finns det ett hål där Lu­ke Sky­wa­ker så små­ning­om kan skju­ta sin mis­sil och spränga he­la Döds­stjär­nan?

I Star wars-fil­mer­na är vi va­na vid stri­der mel­lan on­da och go­da kraf­ter, mel­lan je­di och sith.

I ”Ro­gue one” hand­lar det mer om män­ni­skor och va­rel­ser ut­an ma­gisk styr­ka. Som kom­mer från oli­ka plat­ser för att ge­men­samt slåss mot det on­da Im­pe­ri­et så gott de kan.

”Ro­gue one” är gjord som en krigs­film om en li­ten styr­ka som slåss mot na­zis­ter­na un­der and­ra världs­kri­get, tänk ”Ka­no­ner­na på Na­va­ro­ne” el­ler ”Örn­näs­tet”.

Fil­men ut­spe­las 34 år fö­re ”The for­ce awa­kens”. Hu­vud­per­son är Jyn Er­so, spe­lad av Fe­li­ci­ty Jo­nes. Hon är gri­pen för nå­got brott och hen­nes en­da chans att bli fri är att hjäl­pa re­bel­ler­na i de­ras kamp. Att hon är dot­ter till ve­ten­skaps­man­nen Ga­len Er­so (Mads Mik­kel­sen) är ock­så be­ty­del­se­fullt.

Hon är en i den bro­ki­ga ska­ra mot­stånds­män som kri­gar mot Im­pe­ri­ets över­lägs­na krigs­ma­skin.

”Ro­gue one” ut­spe­las i myc­ket oli­ka land­skap, och är fil­mad på så skil­da geo­gra­fis­ka plat­ser som Is­land, Mal­di­ver­na och Jor­da­ni­en. Myc­ket är ock­så gjort i stu­dio i Stor­bri­tan­ni­en, på sam­ma vis som de and­ra Star wars-fil­mer­na. I Pi­newood stu­dio bygg­des många sto­ra mil­jö­er. Mal­di­ver­na spe­lar Sca­rif, pla­net med tro­pis­ka strän­der och strids­sce­ner som för tan­kar­na till sla­gen mel­lan USA och Ja­pan i Stil­la ha­vet un­der and­ra världs­kri­get. På Sca­rif, som ti­di­ga­re in­te nämns i Star wars-be­rät­tel­ser­na, byg­ger Im­pe­ri­et si­na strids­ma­ski­ner. ”Ro­gue one” kom­mer för­u­tom vi­ta Storm­troo­pers ha med de stor­väx­ta och hår­da­re De­ath troo­pers i svar­ta uni­for­mer plus en mer bei­ge va­ri­ant – Sho­ret­roo­pers.

Foto: LUCASFILM

Fe­li­ci­ty Jo­nes spe­lar hu­vud­rol­len Jyn Er­so, som re­kry­te­ras av re­bel­lal­li­an­sen.

Foto: LUCASFILM

Ba­ze Mal­bus (Wen Ji­ang) är en le­gosod­lat och yr­ke­s­mör­da­re. Och bäs­tis med Chirrut Imwe.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.