Du be­hö­ver

Sticka i höst - - Teori -

1 Mått­band

Mått­ban­det be­hö­ver du för att mä­ta stick­fast­he­ten och för att kon­trol­le­ra måt­ten på det du har stic­kat.

2 Strump­stic­kor

Per­fekt för rund­stick­ning i små pro­jekt och för att hål­la koll på ök­ning­ar.

3 Rund­stic­kor

Rund­stic­kor är an­vänd­ba­ra bå­de för att stic­ka runt och fram och till­ba­ka.

4 Virk­nål

En virk­nål är an­vänd­bar för att av­slu­ta stic­ka­de kan­ter och för att ploc­ka upp tap­pa­de mas­kor.

5 Spet­sig ull­nål

An­vänd den­na för att fäs­ta trå­dar.

6 Trub­big ull­nål

Den­na är per­fekt för att mon­te­ra ihop en­skil­da de­lar.

7 Sax

En li­ten sax är ett själv­klart till­be­hör vid hand­ar­be­te.

8 Stick­mått

Om stor­le­ken in­te står ( kvar) på stic­kor­na är stick­måt­tet en bra hjälp.

9 Sä­ker­hetsnål

Med hjälp av en stor sä­ker­hetsnål kan du par­ke­ra mas­kor som in­te ska stic­kas för till­fäl­let.

10 Mask­mar­kö­rer

An­vänd dem för att till ex­em­pel mar­ke­ra bör­jan när du stic­kar runt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.