Välj din ull

Sticka i höst - - Teori -

1 Mo­hair

Det­ta garn fram­ställs av ul­len från an­go­ra­ge­ten och kän­ne­teck­nas av sin lätt­het. Hand­ledsvär­mar­na på si­da 70 väger ba­ra 30 gram till­sam­mans! Mo­hair är väl­digt mjuk och kli­ar in­te.

2 Al­pac­ka

Al­packaul­len kom­mer från en li­ten ka­melart som hu­vud­sak­li­gen le­ver i An­der­na. Al­packaul­len kan an­vän­das för att fram­stäl­la myc­ket lät­ta, tjoc­ka gar­ner som vär­mer fint.

3 Me­ri­no

Me­ri­nofå­ren ger ullsor­ter av en kva­li­tet som är bland de all­ra högs­ta. Me­ri­noull är lätt, mjuk och myc­ket elas­tisk. Den sval­kar när det är varmt, och vär­mer när det är kallt. Den tor­kar snabbt och kli­ar in­te.

4 Kash­mir

Kash­mir är myc­ket lätt och vär­mer myc­ket bra. Trots de fi­na fib­rer­na är ul­len myc­ket slit­stark och tå­lig. Ul­len kom­mer från kash­mir­ge­ten.

5 Bland­gar­ner

Var in­te rädd för bland­ning­ar med akryl och lik­nan­de. Syn­tet­fib­rer­na kom­plet­te­rar gar­net och för­bätt­rar na­tur­fib­rer­nas po­si­ti­va egen­ska­per. De gör till ex­em­pel många gar­ner be­tyd­ligt lät­ta­re.

6 Fler­trå­digt

Om du vill att det ska gå snabbt i hel­gen kan du bör­ja med de mo­del­ler där man stic­kar med fle­ra nys­tan på en gång och rik­tigt tjoc­ka stic­kor. Det ger ock­så en tjock yta som känns bra att ta i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.