LÄG­GA UPP MAS­KOR

Sticka i höst - - Grun­der -

Grun­der

det är väl­digt en­kelt. lär dig hur.

Var­je stick­pro­jekt bör­jar med upp­lägg­ning. An­vänd helst två stic­kor, för då blir mas­kor­na lö­sa­re och lät­ta­re att stic­ka.

1 Lägg gar­net löst runt fing­rar­na på din vänst­ra hand. Den lö­sa gar­nän­den ska va­ra un­ge­fär tre gång­er så lång som bred­den på det styc­ket som ska stic­kas.

2 Håll fast gar­nän­dar­na lätt med lill­fing­ret och ring­fing­ret. För två stic­kor un­der­i­från ge­nom ög­lan vid tum­men.

3 För de bå­da stick­spet­sar­na bakom gar­net som kom­mer från pek­fing­ret och dra gar­net nedåt ge­nom ög­lan vid tum­men.

4 Ög­lan kan nu en­kelt lyf­tas av från tum­men med bå­da stic­kor­na. Nu har du lagt upp den förs­ta mas­kan!

5 Skjut tum­men till­ba­ka bakom den främ­re gar­nän­den och dra åt mas­kan nå­got.

6 För stic­kor­na un­der tumög­lan igen och upp­re­pa steg 2–5 tills du har lagt upp al­la mas­kor. Dra ut den ena stic­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.