Go­sig al­pac­kapläd

Det här be­hö­ver du

Sticka i höst - - Kom I Gång -

Al­pac­kab­land­garn (70 % al­pac­ka, 30 % po­ly­a­mid, löplängd 225 m/50 g), 800 g i ljus­grå: Gar­za­to Flee­ce från La­na Gros­sa | stic­kor nr 20 vid lö­sa­re stick­ning re­sp. nr 25 vid fas­ta­re stick­ning | spet­sig ull­nål

Slut­lig stor­lek

cir­ka 90 × 140 cm

Stick­fast­het

Re­sår­stick­ning, åt­ta trå­dar, stic­kor nr 20/25: 5 m × 8 v = 10 × 10 cm

Gör så här

Den var­ma plä­den av go­sigt al­pac­ka­garn stic­kas med 8 trå­dar och i re­sår­stick­ning. På förs­ta var­vet stic­kar du om­väx­lan­de 2 rä­ta och 2 avi­ga mas­kor och av­slu­tar var­vet med 2 rä­ta mas­kor. På näs­ta och föl­jan­de varv stic­kar du helt en­kelt mas­kor­na som de vi­sas. Kant­mas­kor: Lyft 1:a mas­kan på var­vet i möns­ter, stic­ka sista mas­kan i möns­ter.

1 Bör­ja så här

Lägg upp 46 mas­kor med 8-dub­belt garn och stic­kor nr 20/25.

2 En­kelt och av­slapp­nat

Fort­sätt med re­sår­stick­ning helt en­kelt. Vid garn­byte kan du fäs­ta trå­den från det nya nys­ta­net di­rekt vid den gam­la (• si­da 17).

3 Av­slut­ning

Slu­ta i god tid in­nan du har an­vänt allt garn och mas­ka av al­la mas­kor. För av­mask­ning­en be­hö­ver du un­ge­fär 4 gång­er var­vets längd, det vill sä­ga cir­ka 3,6 m per nys­tan. Fäst trå­dar­na så osyn­ligt som möj­ligt i plä­den med hjälp av ull­nå­len – nu kan du flyt­ta från säng­en till sof­fan och go­sa in dig din nya pläd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.