Vis­pat she­a­smör

In­gre­di­en­ser för cir­ka 200 ml

Sticka i höst - - Kopp­la Av -

120 g she­a­smör | 70 ml eko­lo­gisk ve­ge­ta­bi­lisk ol­ja, till ex­em­pel man­del-, ap­ri­ko­skärn-, maca­da­mia-, ko­ko­sel­ler jo­jo­ba­ol­ja

1 Du har re­dan lyx­ig vård bå­de för hän­der och nag­lar och för hu­den runt ögo­nen. Nu kan du kom­plet­te­ra din vårdse­rie med ett kropps­smör. Men in­nan du sät­ter igång ska du grans­ka she­a­smö­ret grund­ligt: in­ne­hål­ler det små klum­par som känns som grus­korn? I så fall ska du smäl­ta det helt i vat­ten­bad, så att kor­nen lö­ser upp sig. Ställ se­dan smö­ret i fry­sen i cir­ka 20 mi­nu­ter och låt det stel­na. Först där­ef­ter går det bra att be­ar­be­ta.

2 I an­nat fall läg­ger du det rumsvar­ma she­a­smö­ret i en skål och vis­par det med el­visp tills det har en mjuk och krä­mig kon­si­stens.

3 Till­sätt ol­jan li­te i ta­get tills bland­ning­en har un­ge­fär sam­ma kon­si­stens som hård­vis­pad gräd­de. 4 Slut­li­gen fyl­ler du kropps­smö­ret i burk som du har ko­kat. Om an­vän­der en spa­tel för att ta ut smö­ret ur bur­ken hål­ler det sig i cir­ka 3 må­na­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.