För­tju­san­de pann­band

Det här be­hö­ver du

Sticka i höst - - Kom Igång -

Al­pac­kab­land­garn (42 % al­pac­ka, 30 % po­ly­a­mid, 28 % me­ri­noull, löplängd 400 m/50 g), 50 g var­de­ra av ull­vit och svart: Al­paca 400 från La­na Gros­sa | stic­kor nr 3,5 vid lö­sa­re re­spek­ti­ve nr 4 vid fas­ta­re stick­ning | spet­sig och trub­big ull­nål

Slut­lig stor­lek

17 × 25 cm.

Stick­fast­het

Mosstick­ning med dub­belt garn och stic­kor nr 3,5/4: 20 m × 36 v = 10 × 10 cm.

Gör så här

Pann­ban­det stic­kas med 1 ull­vit tråd och 1 svart tråd i mosstick­ning. Du stic­kar var­je varv med om­väx­lan­de 1 rät och 1 avig mas­ka och av­slu­tar med 1 rät mas­ka. Ef­tersom mas­kan­ta­let är ojämnt för­skjuts mönst­ret au­to­ma­tiskt var­je varv, det vill sä­ga vartan­nat varv ser de avi­ga mas­kor­na rä­ta ut och de rä­ta mas­kor­na ser avi­ga ut. Kant­mas­kor­na stic­kar du all­tid i möns­ter.

1 Bör­ja så här

Lägg upp sam­man­lagt 39 mas­kor med en ull­vit och en svart tråd.

2 En­kelt och av­slapp­nat

Nu stic­kar du mosstick­ning varv ef­ter varv ut­an pro­blem. Un­ge­fär 50 cm från pann­ban­dets kant läg­ger du pann­ban­det om hu­vu­det och tö­jer för­sik­tigt. Ef­tersom det än­då kom­mer att tö­ja sig se­na­re när du an­vän­der det är det bätt­re om du in­te tö­jer för myc­ket nu. Räc­ker pann­ban­det in­te he­la vägen runt hu­vu­det? Stic­ka i så fall de cen­ti­met­rar som fat­tas med mosstick­ning. Så snart pann­ban­det pas­sar ditt hu­vud när det är li­te ut­spänt mas­kar du av al­la mas­kor löst. Klipp av ar­bets­gar­net, men läm­na cir­ka 70 cm som du drar ge­nom den sista mas­kan.

3 Av­slut­ning

An­vänd gar­nän­den för att fäs­ta ihop ar­be­tet på kort­si­dan med den trub­bi­ga ull­nå­len och mask­stygn. Klipp in­te av trå­den ut­an an­vänd den för att sy en tråc­kel­söm längs den förs­ta söm­men med cir­ka 1 cm långa stygn. Dra i trå­den så att söm­men vec­kar ihop sig till cir­ka 7 cm och fäst. Lin­da om den vec­ka­de de­len fle­ra gång­er med 1 tråd i ull­vitt och 1 i svart, tills du tyc­ker att det ser bra ut. Slut­li­gen kny­ter du ihop trå­dar­na på in­si­dan och fäs­ter al­la garn­trå­dar med den spet­si­ga ull­nå­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.