© 2017 GRÄFE UND UNZER VERLAG Gmbh, Mün­chen.

Sticka i höst - - Övrig Information -

Med en­sam­rätt. Re­pro­duk­tion, helt el­ler del­vis, samt sprid­ning via film, ra­dio, TV och in­ter­net, ge­nom fo­to­me­ka­nisk re­pro­duk­tion, ljud­bä­ra­re och da­ta­be­hand­lings­sy­stem av var­je slag är en­dast tillå­ten med skrift­ligt till­stånd från för­la­get.

Samt­li­ga be­skriv­ning­ar är upp­hovs­rätts­ligt skyd­da­de. Kom­mer­si­ell åter­giv­ning är för­bju­den.

Pro­jekt­led­ning: Cor­ne­lia Nunn Läs­ning: Dr Ste­fa­nie Gro­nau; Sei­tenwerk, Ute Rat­her Fo­to­köp och bildre­dak­tion (om­slag): Na­ta­scha Kle­bl Bildre­dak­tion: Ta­ma­ra Han­sing­er Om­slag och lay­out: An­zing­er & Rasp, Mün­chen Pro­duk­tion: Mar­ti­na Ko­ra­lews­ka Sätt­ning: L42 AG, Ber­lin Re­pro­duk­tion: Me­di­en­prin­zen, Mün­chen Tryck och bind­ning: Di­mo­graf

Förs­ta upp­la­gan 2017

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.