FOTOGRAFERNA

Sticka i höst - - Övrig Information -

Mar­kus Bur­ke är för när­va­ran­de bo­satt i Mün­chen och ar­be­tar över he­la värl­den för tid­skrif­ter som SZ Ma­ga­zin, NEON, Vice, Mu­sik­ex­press, FRAME, GQ, Stern, Die Zeit, Ma­da­me och många fler. Hans ar­be­te kan ses på Ga­le­rie Sa­ku­ra i Pa­ris och på Gal­le­ry Art Star i New York. För­u­tom fo­to­gra­fe­ring pro­du­ce­rar han mu­sik­vi­de­or för Gom­ma Re­cords. Mer in­for­ma­tion: www.mar­kus­bur­ke.de

Jochen Arndt är bo­satt i Ber­lin och ar­be­tar över he­la värl­den som fo­to­graf för in­ter­na­tio­nel­la kun­der som Con­de Nast Tra­ve­ler, El­le De­co, Sof­fa, Beau­ti­ful Living, Meis­sen, Grun­dig, Vil­le­roy & Boch och många fler. Hans port­följ kom­plet­te­ras ock­så med ar­be­ten för oli­ka bok­för­lag. Mer in­for­ma­tion: www. joche­narndt.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.