DET HANDLAR OM MEDELPUNKTEN

Glöm si­tups och crun­ches. Om du vill bli snab­ba­re och star­ka­re i löp­spå­ret mås­te du trä­na bål­styr­ka som en lö­pa­re.

Stora Loparguiden - - INNEHÅLL -

En stark co­re är är ett mås­te för al­la lö­pa­re. Vi har öv­ning­ar­na som gör dig bätt­re – in­te ba­ra ut­se­en­de­mäs­sigt ut­an gi­vet­vis ock­så i löp­spå­ret.

FÖRR I TI­DEN skul­le du ha fått an­stränga dig för att hitta en elit­lö­pa­re som trä­na­de si­na co­re­musk­ler. I dag är det en själv­klar­het ef­tersom vi nu vet hur vik­tigt det är. För ju star­ka­re co­re­mus­ku­la­tur desto lät­ta­re är det att springa med en kor­rekt bi­o­me­ka­nik som dels gör löp­ning­en lät­ta­re och dels mot­ver­kar över­be­last­nings­ska­dor.

Om du in­te har en stark mus­ku­la­tur i ma­gen, den ned­re de­len av ryg­gen, i ba­ken och höf­ter­na kan du helt en­kelt in­te få ut största möj­li­ga trä­nings­ef­fek­ti­vet av di­na löp­pass. Det är näm­li­gen de ovan­nämn­da mus­kel­grup­per­na som tillsammans för­ser din kropp med den styr­ka och sta­bi­li­tet som lö­pa­re be­hö­ver för att kun­na for­ce­ra upp­förs­bac­kar, sprin­ta mot mål­lin­jen och för att or­ka dri­va krop­pen fram­åt med en god håll­ning och ett bi­o­me­ka­niskt kor­rekt löp­steg i kilo­me­ter ef­ter kilo­me­ter. När din co­re­mus­ku­la­tur är stark kom­mer res­ten lö­sa sig av sig självt ef­tersom bå­len ut­gör fun­da­men­tet i löpningens al­la rö­rel­ser, oav­sett vil­ken ni­vå du löp­trä­nar på. Nyc­keln till en stark co­re är att trä­na din mitt som ett proffs. Kva­li­fi­ce­rad co­re­trä­ning är in­te di­rekt be­hag­lig, men tar in­te mycket tid i an­språk. Det räc­ker med 15 mi­nu­ter någ­ra gång­er i vec­kan för att du ska märka stor skill­nad när du spring­er.

JU STAR­KA­RE CO­RE DU HAR , DESTO MIND­RE ÄR RIS­KEN FÖR SKA­DOR.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.