YOGA FÖR LÖ­PA­RE

Stora Loparguiden - - INNEHÅLL -

Kom­plet­te­ra löp­trä­ning­en med yo­gaöv­ning­ar som ger rör­lig­het och ba­lans – per­fekt för al­la lö­pa­re!

Vå­ga tes­ta yoga för lö­pa­re – och bygg rör­lig­het och ba­lans.

VI LÖ­PA­RE ÄR in­te di­rekt kän­da för vår im­po­ne­ran­de smi­dig­het och mus­kel­ba­lans, och kanske är det där­för som allt fler kom­bi­ne­rar löp­trä­ning med yoga. Det van­li­gas­te är att fokusera på rö­rel­ser som gyn­nar löp­ning­en och som på­skyn­dar åter­hämt­ning­en. Yoga stret­char och stär­ker musk­ler­na och le­der­na ef­fek­tivt. Dess­utom hålls fo­kus på att an­das lugnt och jämnt ge­nom öv­ning­ar­na – pre­cis som un­der de löp­pass vi spring­er i vårt kom­forttem­po.

Här är någ­ra yo­ga­po­si­tio­ner som stret­char di­na ste­la löpar­musk­ler – och någ­ra som stär­ker di­na co­re­musk­ler. Gör öv­ning­ar­na tre gång­er i vec­kan, och gör gär­na ett li­te läng­re yo­ga­pass un­der nå­gon av di­na vi­lo­da­gar från löp­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.