DJU­REN SOM IN­SPI­RE­RA­DE DAR­WIN

Stora upptäckare - - Upptäckternas Tidsålder Resan Med Fartyget Beagle -

Jät­tesköld­pad­da

Dar­win var all­de­les för upp­ta­gen med att ob­ser­ve­ra sköld­pad­dor­nas be­te­en­de och att sam­la in pro­ver (och med att un­der­sö­ka hur sköld­pad­da sma­ka­de) för att in­se att de oli­ka dju­ren han stu­de­ra­de skil­de sig åt mel­lan öar­na. De jät­te­li­ka lång­sam­ma dju­ren gav Dar­win as­so­ci­a­tio­ner till en för­hi­sto­risk ö och han fa­sci­ne­ra­des av hur oin­tres­se­ra­de de var av män­ni­skor. Det var Nicho­las Law­son, gu­ver­nör över Galá­pa­go­sö­ar­na, som be­rät­ta­de för Dar­win att mönst­ren på sköld­pad­dor­nas skal såg oli­ka ut på de oli­ka öar­na.

Me­gat­he­ri­um

Un­der si­na re­sor i Sy­da­me­ri­ka hit­ta­de Dar­win fle­ra ske­lett som han an­tog kom från Me­gat­he­ri­um (ett se­dan länge ut­dött djur som lik­na­de en jät­tes­tor sen­gång­a­re). Men det fanns de­tal­jer som fick ho­nom att tviv­la. Till ex­em­pel ha­de ett av hans fynd en rygg­plat­ta in­te olik ett bält­djurs. Tan­ken att ar­ten ha­de utro­tats på grund av en en­da stor, ka­ta­stroflik­nan­de hän­del­se ver­ka­de mind­re och mind­re san­no­lik. Dar­win bör­ja­de att tro att djurar­ters över­lev­nad el­ler ut­plå­ning kun­de ha med nå­got an­nat att gö­ra och bör­ja­de läg­ga grun­den till te­o­rin om arv och mil­jö.

Fin­kar

När Dar­win sam­la­de in fin­kar på Galá­pa­go­sö­ar­na ha­de han ing­en aning om att de oli­ka un­derar­ter­na kom från oli­ka öar. Ge­nom att nog­grant stu­de­ra de små skill­na­der­na hos fin­kar­na bör­ja­de han in­se att de oli­ka va­ri­an­ter­na av fin­kar kun­de ha en ge­men­sam an­fa­der, och att de se­dan ha­de ut­veck­lats oli­ka när de an­pas­sat sig oli­ka lo­ka­la mil­jö­er. Han fann 13 oli­ka un­derar­ter som ha­de ut­veck­lats på de oli­ka öar­na. Galá­pa­gos­fin­kar­nas oli­ka ut­se­en­den kom att läg­ga grun­den för Dar­wins te­o­ri om det na­tur­li­ga ur­va­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.