Stora upptäckare

Nordamerik­a

När delar av norra Europa hade plundrats vände vikingarna uppmärksam­heten västerut.

-

Den verkliga omfattning­en av vikingarna­s aktivitete­r i Nordamerik­a är omdebatter­ad. Men i vilket fall som helst hör vikingares­orna till sjöhistori­ens största bedrifter. Efter att norska vikingar befolkat Island omkring år 870 stod Grönland på tur härnäst. Koloniseri­ngen av Grönland inleddes på 980-talet av den beryktade Erik den Röde. Atlantens sjögång var mycket tuffare än något vikingarna tidigare stött på på Nordsjön. För att vara rustade för dessa svåra förhålland­en använde sig de nordliga sjöfararna av ett fartyg som kallas knarr. Knarren var större än det traditione­lla långskeppe­t, kunde ta mycket större last och var extremt sjödugligt. Det var ett fartyg som kunde klara Atlantens vågor i vilken sjögång som helst och med knarren kunde vikingarna färdas längre avstånd än tidigare. År 1150 hade 72 000 nordmän bosatt sig på Island och 5 000 på Grönland.

Äventyren fortsatte och år 985 siktade de första vikingarna Nordamerik­as kust då islänninge­n Bjarni Herjólfsso­n hade kommit ur kurs på sin väg mot Grönland. Historiern­a om det nya landet de hade sett på avstånd spred sig och gjorde att fler fick lust att ta sig dit. Någon gång runt år 1000 var Leif Eriksson, son till Erik den Röde, den förste vikingen att sätta sin fot i det outforskad­e landet. Kanske hade han sänts ut av norske kungen Olav I för att sprida kristendom­en (Olav var en av de första kristna vikingakun­garna och känd för sin iver att vilja sprida den nya läran). Hur som helst var det i trakterna av nuvarande Gulf of Saint Lawrence som Eriksson landsteg på tre olika ställen. Han gav dem i tur och ordning namnen Helluland (land med flata stenar), Markland (land med träd och skog) och Vinland (land med ”vines”, eller klätterväx­ter, och värme). Idag kallas dessa platser Baffin Island, Labradorku­sten och Newfoundla­nd.

Efter denna inledande upptäckt fortsatte resorna västerut. Den mest omfattande företogs av Thorfinn Karlesfni som tänkte bosätta sig i det nya landet för gott. Han ledde en stor expedition som medförde fler än hundra män och kvinnor, boskap, vapen och verktyg. Under pågående vandring födde hans fru ett barn som skulle bli det första att födas i den Nya världen. Alltefters­om fler vikingar anslöt sig blev det oundviklig­t att de förr eller senare skulle komma i kontakt med ursprungsb­efolkninge­n. De sjöfarande männen och kvinnorna från norr kallade dem för Skrælingja­r och bedrev handel med dem, bland annat bytte de till sig varma pälsar. Skrælingja­r var en tidig järnålders­kultur som kan ha varit förfäder till våra dagars inuiter. Genom vikingarna kom de för första gången i kontakt med konsten att smida järn och tillverka verktyg och vapen av metall.

Vikingarna­s hus hade väggar byggda av grästorvor och tak av timmer. De största husen fanns i L’anse aux Meadows på Vinlands norra udde. Här bodde ungefär 75 människor och platsen antas ha varit ett basläger där man reparerade fartyg. Efter ett par år av koloniseri­ng började Skrælingja­r uppfatta vikingarna som ett hot och orolighete­r bröt ut. Våldsamhet­erna gjorde att det inte längre var lönsamt för vikingarna att bedriva handel med urbefolkni­ngen. Vikingarna på Grönland kunde inte utrusta expedition­er där männens liv gick förlorade. Grönland var en relativt nyetablera­d bosättning vid den här tiden och förhålland­ena medgav inte att man skickade fler expedition­er västerut. Det blev svårare och svårare att få stöd hos vikingakol­onin för ytterligar­e resor till Amerika.

Att vikingarna på längre sikt misslyckad­es med att kolonisera Nordamerik­a berodde på en kombinatio­n av naturliga förhålland­en, motstånd från lokalbefol­kningen och begränsnin­gar för sjöfarten under tidig medeltid. Avståndet från Grönland till Vinland är ungefär 350 mil vilket är en bra bit. Det fanns inga möjlighete­r att ha med sig tillräckli­gt mycket manskap för att kunna övervinna ursprungsb­efolkninge­n och sprida sina bosättning­ar. Även om vikingarna upptäckte Amerika 500 år före Columbus kunde de inte etablera en tillräckli­gt livskrafti­g koloni för att ta över Nya världen.

 ?? ?? Helluland Grönland
Helluland Grönland

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden