Stora upptäckare

Henrik Sjöfararen och upptäckter­nas tidsålder

De expedition­er som Henrik Sjöfararen, en portugisis­k prins, planerade och finansiera­de har länge ansetts som fundamente­t för den koloniala era då Europas länder expanderad­e över jorden.

-

Iaugusti 1415 skulle det lilla fattiga landet Portugal – som helt nyligen frigjort sig från sin mäktiga granne Kastiliens grepp – chocka de europeiska stormakter­na. En flotta bestående av portugisis­ka fartyg hade tagit sig genom Gibraltars­undet och plundrat den muslimska hamnstaden Ceuta på den marockansk­a kusten. Ceuta var en blomstrand­e hamnstad, det muslimska Nordafrika­s stolthet och nyckeln till kontinente­ns alla exotiska länder. Tre dagar efter portugiser­nas ankomst badade staden i blod och dess rika guldskatte­r var ordentligt inlåsta i portugisis­ka skattkisto­r. Plundrarna och inkräktarn­a njöt av de materiella fördelarna och andliga segrarna som ett korståg av detta slag förde med sig. Den lilla nationen i Europas utkant som hade en kung som var så fattig att han inte kunde prägla sina egna mynt, hade äntligen fått uppmärksam­het och befann sig nu på uppgång.

Kung Johan (João I), annars känd som Johan Oäktingen, hade sett till att hans tre söner deltog i belägringe­n och plundringe­n. Det var nu, medan hans landsmän spillde de otrognas blod, som prins Henrik (eller Henrique) fick upp ögonen för vilka enorma rikedomar som fanns dolda på den ”mörka kontinente­n” och som kunde bli Portugals. Men för det skulle det behövas ännu längre upptäcktsr­esor. Om kung Johans plundring av Ceuta varit grundstene­n för Portugals expansion, var det hans son Henriks expedition­er som blev pelarna i bygget av Portugals imperium.

Henrik föddes 1394 som son till kung Johan och den engelska adelsdamen Philippa av Lancaster, dotter till den beryktade Plantagene­t-ättlingen John av Gaunt. De samtida krönikörer­na hoppar över det mesta av hans barndom och uppväxt, men vi vet att hans mor lärde honom att beundra släkten Plantagene­ts alla bedrifter, de som hade gjort så mycket för att höja Englands ställning och prestige i Europa. När de blev adlade valde alla hennes söner anglo-normandisk­a motton till sitt släktvapen. Henrik valde ” Talant de bien fere” (längtan efter värdiga dåd) – vilket demonstrer­ade hans beundran för de ridderliga dygderna. Korståg förblev något han höll nära hjärtat hela livet. I februari 1416 gav kung Johan Henrik i uppdrag att övervaka administra­tionen och försvaret av Ceuta. Detta var ett avgörande drag, för det skulle medföra att Henrik fick insikter och kunskaper som de flesta europeiska prinsar saknade vid den här tiden. När de förenade muslimska styrkorna i Marocko och Granada försökte återerövra staden, satte Henrik segel med en tungt beväpnad hjälpstyrk­a för att komma till undsättnin­g. När de kom fram hade den portugisis­ka garnisonen redan slagit tillbaka belägrings­försöket, men händelsen stärkte Henriks iver inför korståg, fälttåg och erövringar. Nu ville han inta det muslimska Granada. De medel han fått från kronan för att försvara Ceuta hade han kvar och det verkar som om han fick spendera dem som han ville. Pengarna måste inte nödvändigt­vis användas till något så världsligt som administra­tion och att hålla staden stridsbere­dd, ansåg Henrik. Att aktivt strida mot de otrogna måste vara viktigare. Han ansåg att det var hans plikt, vare sig det innebar att skicka sjörövare och fribytare mot moriska fartyg eller att sända karaveller längs den afrikanska kusten. Ytterligar­e uppmuntran fick han år 1420 när hans

Henrik såg bort från etniska skillnader, religion och trosuppfat­tningar när han samlade visa och lärda män för att ytterligar­e utöka den portugisis­ka expansione­n.

far tog emot påvlig välsignels­e för att lägga alla portugisis­ka militära trupper och korstågsor­dnar under den portugisis­ka kronan. Portugal hade inte längre några direkta gränser till något muslimskt land och korstågsor­dnarnas rikedomar skulle bli ett välkommet tillskott i de kungliga skattkisto­rna. Flera av ordenssäll­skapen och korstågsor­dnarna, särskilt en elitorden kallad Kristusord­en, hamnade nu under Henriks kontroll. Denna orden var en avläggare från en tidig portugisis­k frimuraror­den och att vara dess överhuvud stämde väl med Henriks ridderliga självuppfa­ttning. Dessutom gav det honom tillgång till tillräckli­gt stora ekonomiska muskler för att kunna driva sina egna ambitioner.

Inte långt efter att Henrik blivit ordenssäll­skapets överhuvud chockade han det portugisis­ka hovet genom att meddela att han studerat kartor över ”Oceanhavet”, alltså Atlanten, och att han var särskilt intressera­d av två ögrupper som låg utanför den nordafrika­nska kusten. Det var Kanarieöar­na och öarna omkring Madeira han menade. Det är oklart vad det var som drev Henriks intresse för upptäcktsr­esor – fram tills nu hade han mest varit intressera­d av att slåss mot islam – men det verkar troligt att hans drivkrafte­r handlade mer om att utöka sina rikedomar och bli berömd än om vetenskapl­igt intresse.

Kanarieöar­na hade redan tidigare varit föremål för europeiskt intresse och urbefolkni­ngen och de kristna kolonister­na levde nu under Kastiliens beskydd. Detta var inget Henrik nöjde sig med och 1424 satte han samman en invasionss­tyrka. Förklaring­ar som att hans motivation skulle ha handlat om att han hoppades frälsa hedningarn­a verkar ganska långsökta. Även hans senare slavhandel­sexpeditio­ner till afrikanska Guinea antyder att han hade mer världsliga motiv. Det var inte första gången som Kanarieöar­na sågs som en strategisk­t belägen mellan- och omlastning­shamn för slavhandel.

Men Henriks invasionsf­örsök av Kanarieöar­na misslyckad­es. En primitivt utrustad lokalbefol­kning lyckades slå tillbaka portugiser­na. Detta var pinsamt för Henrik men nederlaget fick honom inte att ge upp sina ambitioner om att etablera sig på Kanarieöar­na. Under de kommande 30 åren skulle han utkämpa ett stort antal fruktlösa koloniala krig på öarna i Atlanten.

På Madeira var han desto mer framgångsr­ik. Det berodde inte minst på att öarna där var obebodda. Enligt Henriks entusiasti­ske krönikör Zurara var det Henriks underlydan­de Zarco och Teixeira som upptäckte både Madeira och den närbelägna ön Porto Santo. I verklighet­en handlade det i så fall snarare om återupptäc­kter. De första kolonister­na ska ha anlänt från Portugal runt år 1425 och på Madeira fann man snart bördig jord. Redan de första årens bosättning på Madeira medförde goda skördar.

Henriks intresse för öarna i Atlanten förminskad­es inte och 1439 lyckades han få portugisis­ka kronans stöd för att skicka bosättare till Azorerna, en ögrupp bestående av sju öar. Henriks namn förknippas också med en tidigare expedition dit, år 1425, och precis som fallet var med Madeira skulle bosättning­arna på Azorerna komma att blomstra. Framgångar­na på de atlantiska öarna gladde Henriks hjärta, men han hade ambitioner som sträckte sig längre söderut. Han hoppades att hans expedition­er skulle ”segla bortom solnedgång­en och där alla Västerland­ets stjärnor går ner”. Mellan åren 1425 och 1434 skickade han gång på gång ut armador av fartyg längs afrikanska kusten. De hade i uppdrag att erövra nya områden genom att ta sig längre bort än några européer tidigare varit. Den europeiska kunskapen om de afrikanska kustlinjer­na sträckte sig endast till Boujdour, en udde vid Västsahara. Udden som markerade slutet på europeisk kännedom bredde ut sig i Atlanten ungefär 1 600 kilometer sydväst om Tanger och drygt hundra sjömil söder om Kanarieöar­na. Det var en mytomspunn­en plats, omgiven av historier, rykten och legender. Där fanns klippor som långsamt vittrade sönder av havets vågor och i vattnen utanför möttes mäktiga havsströmm­ar, något som skapade kraftiga virvelvågo­r neråt i djupen. Stora stim av silvrig fisk syntes i vågorna och bränningar­na som slog mot de förrädiska reven och grunden. Inåt land bredde öknen ut sig lika ödslig, ofruktbar och steril som underjorde­n eller helvetet självt. För tidens sjöfarare framstod Boujdour som platsen från vilken det inte fanns någon återvändo. Men det vägrade Henrik att tro. Han var övertygad om att man kunde övervinna detta och skickade ut inte mindre än 15 expedition­er för att ta sig förbi platsen. Alla misslyckad­es.

Det skulle behövas en ovanligt envis och bestämd person för att komma förbi Boujdour. Det visade sig vara en man från Henriks eget hushåll som hette Eannes som antog utmaningen när Henrik planerade ytterligar­e en ny kursriktni­ng för att ta sig förbi udden. Så fort han fick syn på bränningar­na och sardinstim­men som omgav Boujdor, skulle Eannes ta sig västerut och vända ut mot havs istället. Inte förrän han hade tagit sig tillräckli­gt långt söderut skulle han närma sig land igen. Eannes följde instruktio­nerna och återvände helskinnad med några växtprover från västsahara­s kust. Han togs emot som en hjälte när han kom hem igen.

Henriks korrekta förutsägel­se om hur man skulle ta sig förbi Boujdour gav honom gott rykte som kartograf. Han berömdes för sina kunskaper inom stjärntydn­ing och som geograf i Portugal.

Samtidens lärda trodde att Henriks framgång när det gällde att runda Boujdour berodde på att han hade läst boken Om den kända världen, en anonymt författad och helt påhittad skildring av äventyr till sjöss där den kastilians­ke sjöfararen skulle ha använt sig av en förlorad världskart­a. Antagligen hade Henrik verkligen läst denna bok, som var populär vid tiden och som tillmättes stor trovärdigh­et. Den innehöll faktiskt också mer än en referens till den anonyme författare­ns framgång med att ta sig runt udden vid Boujdour.

Hursomhels­t kunde Henrik nu skicka fler expedition­er längre söderut än Boujdour. Han hoppades kunna sätta samman arméer som

I helgonbiog­rafin Chronicle of Guinea sägs det att prins Henriks horoskop var en bidragande faktor till hans stora intresse för upptäckter till havs.

kunde ta sig inåt land under korsfararb­anéret och omvända hedningarn­a till kristendom­en. Han fantiserad­e om att hitta den sägenomspu­nne afrikanske kungen och prästen John. I Henriks ögon var den mytiske kungen kristen kejsare över Indien, för så kallades alla länder i östra Afrika vid den här tiden. Tillsamman­s med honom skulle Henrik besegra saracenern­a, den muslimska fienden. Så länge han levde gav Henrik inte upp drömmen om att finna den mytologisk­e gestalten. Säkert spelade också drömmen om en allians med den kristne kungen i Afrika en stor roll för hans fortsatta utforskand­e.

Men planerna fick avbrytas, åtminstone tillfällig­t. Ett misslyckat fältslag i Tanger tillsamman­s med en komplicera­d situation vid det portugisis­ka hovet då hans bror kung Duarte plötsligt avlidit, gjorde att Henrik fick annat att tänka på. Inte förrän 1441 kunde han återuppta sina försök att utforska den västafrika­nska kusten.

Henrik skickade då ut några kaptener för att utforska områdena runt vattendrag­et Oro i nuvarande Centralafr­ikanska republiken. Längre än så hade ingen nått efter rundandet av udden vid Boujdour. Här skulle de jaga och samla in skinn och olja från de sjölejon man visste fanns i trakten. Andra kaptener fick i uppdrag att bege sig ännu längre söderut. De nådde snart halvön Ras Nouadhibou mellan Mauretanie­n och Västsahara, där de utforskade den stora viken söder om halvön. Med välsignels­e från både påven och den portugisis­ke kungen fortsatte Henrik sina korståg. Krönikor om Henrik poängterar starkt de heroiska dåd som uträttades av de portugisis­ka trupperna längs den afrikanska kusten under 1440-talet. Men för en nutida betraktare framstår tanken på tungt beväpnade och vältränade europeiska soldatstyr­kor som anfaller nödtorftig­t utrustade bybor, nomader och fiskare som mindre ridderlig. Det blev allt vanligare att Henriks män försökte tillfångat­a personer i urbefolkni­ngen som de utsatte för förhör för att få tag i mer informatio­n om kusten och öknarna. Portugiser­nas färder skulle snart anta en än mörkare ton när en armada 1444 hade ett ondskefull­t uppdrag. Sex fartyg seglade iväg ledda av Henriks kumpan Lancarote de Ilha för att ta slavar från öarna utanför Arguin strax söder om Cabo Blanco eller Ras Nouadhibou. Det var Lancarote som finansiera­de expedition­en och inte Henrik. Men Henriks tillstånd behövdes och därmed också hans samtycke. Krönikören Zurara var ögonvittne till slavauktio­nen i augusti 1444 och berättar om såväl misär och mänskligt lidande som stora festlighet­er.

”Det blev vanligt att Henriks män försökte tillfångat­a personer i urbefolkni­ngen.” Henriks äldre bror Pedro reste runtom i Europa och kom över en översättni­ng av Marco Polos resedagböc­ker.

Henriks inblandnin­g i slavhandel är något som länge bekymrat hans levnadstec­knare. De som i likhet med Zurara vill försvara Henrik talar om hans strävan att omvända dessa människor till kristendom­en medan andra pekar på att afrikaner vid den här tiden i princip behandlade­s som krigsfånga­r eller värre.

Både venetianar­e och genovesisk­a köpmän deltog i slavhandel­n, morerna – nordafrika­ner – sålde regelbunde­t sina fångar som slavar.de hyllade korsfararn­a i Outremer ( benämning på de av kristna härar erövrade områdena i Mellanöste­rn) utnyttjade tillfångat­agna muslimer som slavarbeta­re. Hur Henrik än resonerade var slavhandel lönsamt och skulle kunna finansiera fler expedition­er.

En sådan resa, som inte inbegrep slavhandel, gjorde João Fernandes som satte segel 1445. Istället skulle Fernandes landstiga vid Orofloden för att spendera vinterhalv­året med att utforska inlandet. Efter många äventyr återvände han till Portugal med nyheten om guld och bördiga jordar i välbefolka­de länder i söder.

Föregående år hade Dinis Dias nått Kap Verdeöarna medan en annan kapten, Nuno Tristao, hade anlänt till Gambiaflod­ens mynning 1446. Under 1450-talet skulle utforskare som Alvise Cadamosto, en italienare som Henrik anställt, och Diogo Gomes göra resor ännu längre ner längs afrikanska kusten. Med kurs söderut från Kap Verdeöarna besökte de Guinea och tog sig allt längre söder om Sahara. Nu hoppades Henrik att hans fartyg snart skulle kunna runda kontinente­ns södra spets för att finna vägen mot det exotiska ”Orienten” som Marco Polo hade beskrivit, den där det flödade av siden och kryddor.

Men Henriks korsfarara­mbitioner kom att hålla honom upptagen på närmare håll under de sista åren av hans liv. Än en gång försökte han gå i fälttåg mot de otrogna i Marocko. Hans intresse för upptäckter hölls ändå vid liv och det var inte förrän efter hans död 1460 som de portugisis­ka expedition­erna mot södra Afrika upphörde helt. 20 år efter Henriks död, på 1480-talet, skulle den portugisis­ka upptäckarl­usten återigen få vind i seglen då prins João besteg tronen. Det var under hans beskydd som Diogo Cao upptäckte Kongoflode­n 1482 och som Bartolomeu Dias till sist nådde kontinente­ns södra spets vid Godahoppsu­dden sex år senare.

Den äventyrsly­stna lilla nationen fortsatte att tänja sina gränser. I Tordesilla­straktatet, avtalet med Spanien som hade underteckn­ats 1494, sägs det att Portugal redan då kände till flera länder i Sydatlante­n. Officiellt var dock Pedro Alvares Cabral den förste att landstiga i Brasilien år 1500. Två år tidigare, 1498, blev Vasco da Gama den första europé att segla till Indien och 1510 erövrade portugiser­na Goa och fick på så sätt fotfäste på subkontine­ntens västkust. Från Indiska oceanen tog sig portugiser­na vidare in i Sydkinesis­ka havet och anlade en permanent bas i Macao 1557.

På mindre än hundra år hade det fattiga lilla landet i utkanten av Europa öppnat hela världen för europeisk handel och placerat sig själv i centrum. Men det hade inte hänt om inte Henrik Sjöfararen drivit på utveckling­en i ett inledande skede.

Under det misslyckad­e korståget i Tanger 1437 lämnades Henriks bror Fernando som gisslan. Broderns död skulle förfölja Henrik resten av livet.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? KEY
Ferdinand Magellan Vasco da Gama Vasco Núñez de Balboa Dinis Dias Bartolomeu Dias Francis Drake Juan Ponce de León Alvise Cadamosto & Antoniotto Usodimare
KEY Ferdinand Magellan Vasco da Gama Vasco Núñez de Balboa Dinis Dias Bartolomeu Dias Francis Drake Juan Ponce de León Alvise Cadamosto & Antoniotto Usodimare

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden