Ny­an­län­da sys­kon gör succé vid schack­brä­det TA­NUM

Sys­ko­nen i fa­mil­jen Ba­dawi från Sy­ri­en har en­tu­si­as­me­rat Ta­nums schack­säll­skap. På kort tid har de lyc­kats få en vik­tig roll vid så­väl schack­bor­det som bland med­lem­mar­na i för­e­ning­en.

Strömstads Tidning - - Nyheter - THOMAS BENNELIND 0526-624 06 thomas.bennelind@st­nb.se

In­farts­grin­dar­na är öpp­na till Sa­tel­li­ten i Ta­num. På par­ke­rings­plat­sen står ett lätt­räk­nat an­tal bi­lar. Runt Ta­nums sa­tel­lit­sta­tion, som i dag kal­las för Fö­re­tagspor­ten, hål­ler gräs­mat­tor­na på att skif­ta färg från borstad tun­dra­gul till mild för­som­mar­grön.

67-åri­ge Ulf An­ders­son slår sig ner i av de in­sutt­na få­töl­jer­na i en­tré­hal­len. Han är spe­la­re och kas­sör i Ta­nums schack­säll­skap och har va­rit med i för­e­ning­en se­dan han var 14 år.

TA­NUMS SCHACK­SÄLL­SKAP grun­da­des 1961. I dag har man 13 med­lem­mar, varav fy­ra är ju­ni­o­rer och öv­ri­ga nio är se­ni­o­rer.

Ulf be­rät­tar om när för­e­ning­en som mest ha­de 123 ak­ti­va ju­ni­o­rer över en tid som sträck­te sig mel­lan 60- och 90-ta­let. Då var schack en po­pu­lär ak­ti­vi­tet på sko­lor­na, fri­tids­går­dar­na och bib­li­o­te­ken i Ta­num.

– Jag täv­la­de mot Strömstad när de var ak­ti­va, men vi var även i Nor­ge och slog norr­män­nen. Det var en del pre­stige där och då, sä­ger han.

En trap­pa ner i an­lägg­ning­en lig­ger för­e­nings trä­nings­lo­kal. Ulf vi­sar vägen och vi pas­se­rar ett vinds­dof­tan­de land­skap av pri­va­ta för­råd, som in­hy­ser allt från gam­la cyklar till ra­di­o­ap­pa­ra­ter. I trä­nings­lo­ka­len sit­ter lag­med­lem­mar­na som ny­li­gen star­tat upp förs­ta par­ti­et. På bor­den, ihop med schack­brä­den, står plast­mug­gar med hett snabb­kaf­fe som ko­kats upp i det lil­la kö­ket in­till.

ALI, 17, AHMAD, 13, Mo­ha­med, 18, Ba­na, 16, kom till­sam­mans med för­äld­rar­na till Sve­ri­ge från Alep­po, Sy­ri­en. Fa­mil­jen har bott i nor­ra Bo­hus­län i drygt ett år, men det var i hös­tas som sys­kon­kvar­tet­ten gick med i schack­klub­ben, och där­med såg till att Ulf och hans lag­kam­ra­ter fick in så­väl nytt blod som ung­do­mar med öga för schack.

– De är duk­ti­ga och skärp­ta spe­la­re. Många av oss äld­re i la­get för­lo­rar stort mot dem, sä­ger han.

Ta­nums schack­säll­skaps (TSS) ar­be­te med integ­ra­tion har gett eko. Bland an­nat har man ge­nom

sitt in­teg­ra­tions­pro­jekt, ”Schack & Snack”, till­de­lats 10 000 kro­nor i bi­drag av Ta­nums kom­mun. Ulf An­ders­son för­kla­rar att det i stort sett ba­ra pra­tas svens­ka un­der trä­nings­pas­sen.

– Vi har en po­li­cy här med att vi pra­tar svens­ka. Det finns vis­sa ord som kan va­ra svå­ra för dem, men det är svens­ka som gäl­ler.

ULF SÄ­GER ATT bå­de han och klub­ben kän­ner myc­ket glädje att få bi­dra till in­teg­ra­tio­nen i kom­mu­nen. Sam­ti­digt för­tyd­li­gar han vik­ten av att de ny­an­län­da även be­hö­ver va­ra öpp­na för hur Sve­ri­ge fun­ge­rar.

– Ja, det vär­mer li­te ex­tra för mig. Det är en li­ten del av vad jag och klub­ben kan hjäl­pa till med. Men ska de bo i Sve­ri­ge, så mås­te de för­sö­ka kom­ma in i vårt tänk och vå­ra se­der. Jag tror ock­så att ung­do­mar­na upp­le­ver att det är ro­ligt. Det är myc­ket skönt och skoj – men de har ock­så en otro­lig vinnar­men­ta­li­tet, sä­ger han.

Längst in i lo­ka­len står ett väl­fyllt pris­skåp. Po­ka­ler, me­dal­jer och pla­ket­ter skvall­rar om en stolt för­e­ning som kanske in­te har det störs­ta med­lem­san­ta­let, men där man fort­fa­ran­de kan kän­na pul­sen av de ide­el­la och ge­nu­i­na kraf­ter­na.

Sys­ko­nen Ba­dawi läm­nar bor­den, tar en pa­us och be­rät­tar att de trivs i la­get. Se­dan de bör­ja­de täv­la för klub­ben i hös­tas, har fram­gång­ar­na in­te vän­tat på sig.

När in­di­vi­du­el­la snabb­s­chacks­dm av­gjor­des i Ska­ra i ja­nu­a­ri tog TSS hem silv­ret som bäs­ta klubb bakom vin­na­ren Ska­ra SS.

18-ÅRI­GE MO­HA­MED BA­DAWI var la­gets kanske mest ton­gi­van­de spe­la­re när han vann A-ju­ni­o­rer­klas­sen efter att ha gått obe­seg­rad. Se­ger­siff­ran blev 4,5 av 5.

Bro­dern Ali tog en fin tred­je­plats i sam­ma klass. I B-ju­nior­klas­sen slu­ta­de yngs­te bro­dern Ahmad, 13, på andra­plats.

– Vi fick re­da på av en lä­ra­re i sko­lan att det fanns en schack­klubb i Ta­num. Jag trod­de först att jag skul­le träf­fa and­ra ung­do­mar, men det blev in­te rik­tigt så, sä­ger Mo­ha­med och skrat­tar.

– Al­la av oss har spe­lat schack i Sy­ri­en se­dan vi var små.

Vad krävs då för att bli en fram­gångs­rik schack­spe­la­re? 16-åri­ga Ba­na sä­ger att det in­te finns någ­ra gen­vä­gar.

– Trä­ning, allt hand­lar om att trä­na of­ta.

SYS­KO­NEN BA­DAWI. Ali, 17, Ahmad, 13, Mo­ha­med, 18 och Ba­na, 16, kom till­sam­mans med för­äld­rar­na till Sve­ri­ge från Alep­po, Sy­ri­en.

Bild: THOMAS BENNELIND

RUTIN. De har spe­lat schack se­dan de var små, hem­ma i Sy­ri­en.

GE­NOM SKO­LAN. De fick re­da på att det fanns en schack­klubb av en lä­ra­re.

VID SCHACK­BOR­DET. Sys­ko­nen trivs i la­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.