Sam­tal med Rebecka

TA­NUMS­HE­DE: REBECKA BOHLIN FANN SIN VÄG PÅ STRÖMSTADS TID­NING

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - MARITA ADAMS­SON 0526-624 02 marita.adams­son@st­nb.se

Rebecka Bohlin bör­ja­de sin skriv­ar­ba­na på Strömstads Tid­ning. Nu har hon skri­vit en bok om att be­mö­ta härskar­tek­ni­ker.

Sitt in­tres­se för po­li­tik fick hon un­der gym­na­si­e­ti­den i Strömstad och jour­na­list­ba­nan fann hon som vi­ka­rie på Strömstads Tid­ning. I vå­ras blev Rebecka Bohlin ny­hets­chef på den grön­rö­da tid­ning­en Dagens ETC och mitt i me­too-rö­rel­sen kom hen­nes se­nas­te bok, som hand­lar om härs­karstra­te­gi­er.

Rebecka Bohlin, född 1971, flyt­ta­de med fa­mil­jen från Gö­te­borg till sin mam­mas hem­ort Ta­nums­he­de när hon var sex år. Gym­na­si­e­ti­den i Strömstad präg­la­des av det väx­an­de in­tres­set för po­li­tik, te­a­ter, miljö och dans.

När hon ska sam­man­fat­ta blir det som en ex­posé över Nor­ra Bo­hus­läns te­a­ter­liv: Hon har va­rit med i Vild­fåg­lar­na, Ar­ne­vi Holmströms pjäs om re­san­de­fol­ket, och i Hil­ma­spe­let, om Hil­ma Sve­dahl på Alas­ka, hon har dan­sat med Cramé­ren­semb­len och en Ham­burgsunds­ko­re­o­graf. Hon har ar­be­tat med Fält­bi­o­lo­ger­na och un­der 90-ta­let var hon åter­kom­man­de vi­ka­rie på Strömstads Tid­ning.

– Jag lär­de mig jät­te­myc­ket där. Folk tyck­te om att tid­ning­en kom ut till dem och jag fann en gläd­je i att skri­va om män­ni­skors var­dag och för­stod hur enk­la be­rät­tel­ser från gol­vet blir bra ny­he­ter.

EF­TER FLYT­TEN TILL Stock­holm fort­sat­te hon att spe­la te­a­ter, sam­ti­digt som hon en­ga­ge­ra­de sig i mil­jöfrå­gor och kvin­no­frå­gor. Hon var in­ne på att sö­ka skå­de­spe­lar­ut­bild­ning.

– Men jag tyck­te att kul­tur­värl­den in­te var så en­ga­ge­rad i po­li­tik.

Det blev stu­di­er i stats­kun­skap istäl­let. På som­rar­na bod­de hon i Tanum och job­ba­de på Strömstads Tid­ning. – Jag tyck­te det var vik­tigt och kul. Det var nog på Strömstads Tid­ning hon för­stod att jour­na­li­sti­ken var hen­nes fält, sä­ger hon. Hon bör­ja­de en re­di­ge­rar­ut­bild­ning och gjor­de en in­ter­vju med chefre­dak­tö­ren för tid­ning­en Ar­be­ta­ren, som blev så nöjd att hon se­na­re bad Rebecka bli hen­nes in­hop­pa­re. Rebecka blev kvar på Ar­be­ta­ren, så små­ning­om som chefre­dak­tör.

– Där väck­tes mitt brin­nan­de in­tres­se för ar­bets­mark­nads­frå­gor och fac­kets be­ty­del­se.

PÅ DET TEMAT ar­be­ta­de hon vi­da­re som fri­lans ef­ter för­äld­ra­le­dig­he­ten med yngs­ta bar­net, som i dag är sju år. Till­sam­mans med dra­ma­pe­da­go­gen Sara Berg skrev hon boken Bit in­te ihop: sätt grän­ser på job­bet och fick i sam­ma ve­va för­la­get At­las upp­drag att skri­va en bok även om den fat­ti­ga ar­be­tar­klas­sen i Eu­ro­pa.

– Jag res­te runt i fle­ra län­der, bland an­nat Eng­land och Tyskland och in­ter­vju­a­de mi­grant­ar­be­ta­re. Of­ta var de från Po­len, men de kom ock­så från Afri­ka. Jag be­skrev och ana­ly­se­ra­de de­ras si­tu­a­tion och ut­veck­ling­en i Eu­ro­pa, där klyf­tor­na ökar.

Boken kom ut 2012 och Rebecka blev in­bju­den att del­ta i dis­kus­sio­ner och mö­ten med fack­li­ga or­ga­ni­sa­tio­ner.

– I Eng­land ar­be­ta­de fac­ket myc­ket med det här, men i Sve­ri­ge ha­de vi in­te kom­mit li­ka långt.

MEN DET HAR bli­vit myc­ket bätt­re se­dan dess, sä­ger hon. Den gam­la struk­tu­ren med sto­ra in­du­stri­er är bor­ta och fac­ket har bli­vit mer upp­sö­kan­de för att nå per­so­ner på mind­re ar­bets­plat­ser och al­la dem som har kor­ta­re an­ställ­ning­ar.

I årets bok Fem härskar­tek­ni­ker: 50 mot­stånds­stra­te­gi­er för­dju­par hon sig till­sam­mans med Sara Berg i den nors­ka so­ci­o­lo­gen Be­rit Ås te­o­ri om fem härskar­tek­ni­ker som män an­vän­der för att gö­ra kvin­nor osäk­ra och osyn­li­ga.

– Vi ha­de be­rört te­o­rin kor­ta­re i Bit in­te ihop. När vi träf­fa­de Be­rit Ås på en kon­fe­rens sa hon att hon tyck­te att vi ha­de skri­vit om te­o­rin i hen­nes an­da, grun­dad i ar­be­tar­rö­rel­sen och kvin­no­rö­rel­sen, och att det var ovan­ligt i Sve­ri­ge, be­rät­tar Rebecka Bohlin.

Det födde tan­ken att gö­ra en för­dju­pad be­skriv­ning av te­o­rin och hur man som kvin­na kan mot­ver­ka härskar­tek­ni­ker­na. Ti­den för ut­giv­ning­en rå­ka­de bli ovan­ligt lyc­kad, när me­too-rö­rel­sen rul­la­de över värl­den med full kraft.

– Stra­te­gi­er­na kan an­vän­das även mot sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er, lik­som mot till ex­em­pel ho­mo­fo­bi och ra­sism, sä­ger hon.

TE­O­RIN OM HÄRSKAR­TEK­NI­KER fun­ge­rar för att be­skri­va kränk­ning­ar av oli­ka slag. Ge­men­samt för dem är att man spar­kar nedåt, sä­ger hon.

Så när nu dis­kus­sio­nens vå­gor går höga om män som ut­nytt­jar sin makt­ställ­ning ge­nom oli­ka for­mer av krän­kan­de be­hand­ling mot kvin­nor kan Sa­ras och Re­bec­kas ana­lys och, in­te minst, de­ras 50 stra­te­gi­er för att be­mö­ta och för­hind­ra kränk­ning­ar kom­ma väl till pass. De är myc­ket ute och fö­re­lä­ser på bib­li­o­tek och hos oli­ka or­ga­ni­sa­tio­ner.

– Me­too är be­ty­del­se­full för att det blir svårt att blun­da för hur ut­brett be­te­en­det är. Om det rå­der en tyst­hetskul­tur är det svårt för off­ren att gö­ra nå­got. Det krävs att and­ra hjäl­per till och att man är trä­nad för att be­mö­ta härskar­tek­ni­ker, sä­ger Rebecka Bohlin.

SOM NY­HETS­CHEF KÄN­NER hon sig nu glad över att få va­ra med och be­stäm­ma vad som ska be­skri­vas och dis­ku­te­ras un­der valå­ret 2018.

Hon brin­ner fort­fa­ran­de för ar­bets­mark­nads­frå­gor­na och vill be­ly­sa hur klyf­tor upp­står och väx­er i sam­häl­let. In­vand­ring och ökan­de oro för na­zism och po­pu­lism står ock­så på agen­dan, lik­som kli­mat­frå­gor­na.

– Och jag öns­kar att ingen i värl­den ska be­hö­va va­ra hung­rig. En bok som be­rört mig myc­ket är Hung­er av den ar­gen­tins­ke för­fat­ta­ren Mar­tin Ca­par­rós som jag träf­fa­de på bok­mäs­san. Han be­skri­ver hur män­ni­skor sväl­ter, men att det egent­li­gen finns re­sur­ser för att ge al­la till­räck­ligt med mat. Sväl­ten har po­li­tis­ka or­sa­ker.

REBECKA BOHLIN. Jour­na­lis­ten från Ta­nums­he­de har skri­vit en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.