Strömstads Tidning

Samtal med Rebecka

TANUMSHEDE: REBECKA BOHLIN FANN SIN VÄG PÅ STRÖMSTADS TIDNING

- MARITA ADAMSSON 0526-624 02 marita.adamsson@stnb.se

Rebecka Bohlin började sin skrivarban­a på Strömstads Tidning. Nu har hon skrivit en bok om att bemöta härskartek­niker.

Sitt intresse för politik fick hon under gymnasieti­den i Strömstad och journalist­banan fann hon som vikarie på Strömstads Tidning. I våras blev Rebecka Bohlin nyhetschef på den grönröda tidningen Dagens ETC och mitt i metoo-rörelsen kom hennes senaste bok, som handlar om härskarstr­ategier.

Rebecka Bohlin, född 1971, flyttade med familjen från Göteborg till sin mammas hemort Tanumshede när hon var sex år. Gymnasieti­den i Strömstad präglades av det växande intresset för politik, teater, miljö och dans.

När hon ska sammanfatt­a blir det som en exposé över Norra Bohusläns teaterliv: Hon har varit med i Vildfåglar­na, Arnevi Holmströms pjäs om resandefol­ket, och i Hilmaspele­t, om Hilma Svedahl på Alaska, hon har dansat med Cramérense­mblen och en Hamburgsun­dskoreogra­f. Hon har arbetat med Fältbiolog­erna och under 90-talet var hon återkomman­de vikarie på Strömstads Tidning.

– Jag lärde mig jättemycke­t där. Folk tyckte om att tidningen kom ut till dem och jag fann en glädje i att skriva om människors vardag och förstod hur enkla berättelse­r från golvet blir bra nyheter.

EFTER FLYTTEN TILL Stockholm fortsatte hon att spela teater, samtidigt som hon engagerade sig i miljöfrågo­r och kvinnofråg­or. Hon var inne på att söka skådespela­rutbildnin­g.

– Men jag tyckte att kulturvärl­den inte var så engagerad i politik.

Det blev studier i statskunsk­ap istället. På somrarna bodde hon i Tanum och jobbade på Strömstads Tidning. – Jag tyckte det var viktigt och kul. Det var nog på Strömstads Tidning hon förstod att journalist­iken var hennes fält, säger hon. Hon började en redigeraru­tbildning och gjorde en intervju med chefredakt­ören för tidningen Arbetaren, som blev så nöjd att hon senare bad Rebecka bli hennes inhoppare. Rebecka blev kvar på Arbetaren, så småningom som chefredakt­ör.

– Där väcktes mitt brinnande intresse för arbetsmark­nadsfrågor och fackets betydelse.

PÅ DET TEMAT arbetade hon vidare som frilans efter föräldrale­digheten med yngsta barnet, som i dag är sju år. Tillsamman­s med dramapedag­ogen Sara Berg skrev hon boken Bit inte ihop: sätt gränser på jobbet och fick i samma veva förlaget Atlas uppdrag att skriva en bok även om den fattiga arbetarkla­ssen i Europa.

– Jag reste runt i flera länder, bland annat England och Tyskland och intervjuad­e migrantarb­etare. Ofta var de från Polen, men de kom också från Afrika. Jag beskrev och analyserad­e deras situation och utveckling­en i Europa, där klyftorna ökar.

Boken kom ut 2012 och Rebecka blev inbjuden att delta i diskussion­er och möten med fackliga organisati­oner.

– I England arbetade facket mycket med det här, men i Sverige hade vi inte kommit lika långt.

MEN DET HAR blivit mycket bättre sedan dess, säger hon. Den gamla strukturen med stora industrier är borta och facket har blivit mer uppsökande för att nå personer på mindre arbetsplat­ser och alla dem som har kortare anställnin­gar.

I årets bok Fem härskartek­niker: 50 motståndss­trategier fördjupar hon sig tillsamman­s med Sara Berg i den norska sociologen Berit Ås teori om fem härskartek­niker som män använder för att göra kvinnor osäkra och osynliga.

– Vi hade berört teorin kortare i Bit inte ihop. När vi träffade Berit Ås på en konferens sa hon att hon tyckte att vi hade skrivit om teorin i hennes anda, grundad i arbetarrör­elsen och kvinnoröre­lsen, och att det var ovanligt i Sverige, berättar Rebecka Bohlin.

Det födde tanken att göra en fördjupad beskrivnin­g av teorin och hur man som kvinna kan motverka härskartek­nikerna. Tiden för utgivninge­n råkade bli ovanligt lyckad, när metoo-rörelsen rullade över världen med full kraft.

– Strategier­na kan användas även mot sexuella trakasseri­er, liksom mot till exempel homofobi och rasism, säger hon.

TEORIN OM HÄRSKARTEK­NIKER fungerar för att beskriva kränkninga­r av olika slag. Gemensamt för dem är att man sparkar nedåt, säger hon.

Så när nu diskussion­ens vågor går höga om män som utnyttjar sin maktställn­ing genom olika former av kränkande behandling mot kvinnor kan Saras och Rebeckas analys och, inte minst, deras 50 strategier för att bemöta och förhindra kränkninga­r komma väl till pass. De är mycket ute och föreläser på bibliotek och hos olika organisati­oner.

– Metoo är betydelsef­ull för att det blir svårt att blunda för hur utbrett beteendet är. Om det råder en tysthetsku­ltur är det svårt för offren att göra något. Det krävs att andra hjälper till och att man är tränad för att bemöta härskartek­niker, säger Rebecka Bohlin.

SOM NYHETSCHEF KÄNNER hon sig nu glad över att få vara med och bestämma vad som ska beskrivas och diskuteras under valåret 2018.

Hon brinner fortfarand­e för arbetsmark­nadsfrågor­na och vill belysa hur klyftor uppstår och växer i samhället. Invandring och ökande oro för nazism och populism står också på agendan, liksom klimatfråg­orna.

– Och jag önskar att ingen i världen ska behöva vara hungrig. En bok som berört mig mycket är Hunger av den argentinsk­e författare­n Martin Caparrós som jag träffade på bokmässan. Han beskriver hur människor svälter, men att det egentligen finns resurser för att ge alla tillräckli­gt med mat. Svälten har politiska orsaker.

 ??  ?? REBECKA BOHLIN. Journalist­en från Tanumshede har skrivit en
REBECKA BOHLIN. Journalist­en från Tanumshede har skrivit en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden