Är du be­redd att be­ta­la för att för­lo­ra Skepps­bro­plat­sen?

Strömstads Tidning - - Fria ord & Ledare -

Till Peter Daf­teryd (ST­NB 3/5)

Peter Daf­teryd hän­vi­sa­de i tors­da­gens tid­ning till en re­do­vis­ning av Can­ning­pro­jek­tets kost­na­der och in­täk­ter som sänts ut till al­la par­ti­er. Jag har nu läst ige­nom des­sa 17 sidor och kan ba­ra kon­sta­te­ra att myc­ket till re­do­vis­ning är det in­te. Ex­em­pel­vis nämns in­te hur myc­ket det ska kos­ta att spränga bort cir­ka 120 000 ku­bik­me­ter av Röud­den.

Re­do­vis­ning­en är helt rig­gad för att man ska dra slut­sat­sen att det fö­re­lig­gan­de för­sla­get är det all­ra bäs­ta och man tar upp tre and­ra för­slag som ur eko­no­misk syn­vin­kel är än­nu säm­re. Min slut­sats är att ett om­tag be­hövs. Pro­jek­tet mås­te nu ses med fris­ka ögon.

RE­DO­VIS­NING­EN ÄR ty­värr ofull­stän­dig och myc­ket sum­ma­risk, men här är än­då ett för­sök till eko­no­misk ana­lys av Daf­teryds för­slag. In­täk­ter­na ska kom­ma per kvadrat­me­ter byggd bo­stads­y­ta* som vid full ut­bygg­nad lan­dar på cir­ka 140 mil­jo­ner. Kom­mu­nens to­ta­la kost­nad är be­räk­nad att bli 37 mil­jo­ner hög­re, det vill sä­ga 177 mil­jo­ner kro­nor.

Om Riks­byg­gen en­dast skul­le byg­ga 90 pro­cent av den yta som kal­ky­len byg­ger på så sjun­ker in­täk­ten till 126 milj. Om kostnaden för kom­mu­nens åta­gan­den skul­le öka med 10 pro­cent blir kostnaden 194 milj. Vi läg­ger även till kostnaden för ett p-hus vid sta­tio­nen för att er­sät­ta sjuk­huspar­ke­ring­en som lågt räk­nat skul­le kun­na bli 32 milj.

DÅ ÄR KOM­MU­NENS för­lust plöts­ligt 100 mil­jo­ner kro­nor. I Strömstad finns det en­ligt SCB cir­ka 5 000 för­värvs­ar­be­tan­de skat­te­be­ta­la­re. Om vi slår ut för­lus­ten på des­sa blir kostnaden 20 000 kro­nor per per­son.

Ha i min­net att tren­den för till­fäl­let är vi­kan­de vad gäl­ler att säl­ja dy­ra bo­stads­rät­ter. In­ten­tions­av­ta­let med Riks­byg­gen tving­ar dem in­te att byg­ga mer än de lyc­kas få av­sätt­ning för. Kom ock­så ihåg att ti­digt gjor­da kal­ky­ler för tyng­re ent­re­pre­nad­ar­be­ten of­tast drab­bas av kost­nads­för­dy­ring­ar långt hög­re än tio pro­cent.

MIN FRÅ­GA TILL Strömstads för­värvs­ar­be­tan­de skat­te­be­ta­la­re är föl­jan­de:

Är du be­redd att be­ta­la 20 000 kro­nor el­ler mer för att någ­ra ska kun­na kö­pa bo­stads­rät­ter på sta­dens bäs­ta eve­ne­mangs­plats som i fram­ti­den skul­le kun­na bli ett vac­kert torg för al­la?

Jan Wo­gel Båtvi­ken

*I plan­för­sla­get nämns 38 000 kvadrat­me­ter. I ovan nämnd re­do­vis­ning ta­las om 44 000 kvadrat­me­ter. Ing­en­stans nämns för­del­ning­en mel­lan bo­stads­y­ta och verk­sam­het­sy­ta el­ler hur verk­sam­het­sy­tan ska be­ta­las.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.