Spet­sar trup­pen till all­svens­kan

Strömstads Tidning - - Sport - THO­MAS BENNELIND 0526-624 07 tho­mas.bennelind@stnb.se

Ta­nums Schack­säll­skap stäl­ler upp i all­svens­ka di­vi­sion 3 kom­man­de sä­song. Klart är att Pe­ter Esko­la åter­vän­der till mo­der­klub­ben – och värv­ning­en får lag­le­da­ren Christi­an Karls­son att jub­la. – Det är im­po­ne­ran­de, sä­ger han.

52-åri­ge Pe­ter Esko­la kom­mer när­mast från Ud­de­val­la Schack­säll­skap.

Christi­an Karls­son be­rät­tar att det var Tss-spe­la­ren Jarl Ed­gren som ha­de stor del i Esko­las come­back till mo­der­klub­ben.

– Jarl, som ti­di­ga­re var lag­kap­ten för Ud­de­val­la, frå­ga­de Pe­ter om han var in­tres­se­rad av att spe­la för klub­ben igen – och det var han, sä­ger Christi­an Karls­son.

PE­TER ESKO­LA RE­PRE­SEN­TE­RA­DE Ud­de­val­la mellan åren 19892008. Där har han ta­git ett fler­tal Dm-seg­rar i lag­spel. För sat­san­de Ta­nums Schack­säll­skap ger det trup­pen väl­be­höv­lig ru­tin när det till hös­ten van­kas all­svenskt spel i di­vi­sion 3.

– Pe­ter är en klass-spe­la­re som för­stär­ker la­get. För att vi ska kla­ra av att häv­da oss se­ri­en så be­hö­ver vi duk­ti­ga spe­la­re på de förs­ta bor­den, sä­ger Christi­an Karls­son.

När TSS slu­ta­de et­ta i Väs­ter­göt­lands di­strikts­se­rie för­ra sä­song­en fick man frå­gan om att ta kli­vet upp.

Nu har för­e­ning­en med­de­lat att man tar chan­sen ef­ter ett par må­na­ders be­tän­ke­tid.

– Ef­ter att ha va­rit li­te osäk­ra på hur vi skul­le gå vi­da­re, så har vi kom­mit fram till att vi gör ett för­sök.

– Vi har fört dis­kus­sio­ner un­der en läng­re tid, men nu när Pe­ter (Esko­la) sagt att han kom till­ba­ka för­änd­ra­de si­tu­a­tio­nen. Det känns mer sä­kert och sta­bilt för oss, sä­ger Christi­an Karls­son.

I DAGS­LÄ­GET HAR klub­ben 21 med­lem­mar. Christi­an Karls­son be­rät­tar att 14 av dem är ak­tu­el­la för all­svenskt spel. Ut­ö­ver Pe­ter Esko­la finns re­dan pro­fi­len Hol­ger Blau­hut.

– Jag tyc­ker att vi har det bra för­spänt. Sam­ti­digt är det klart att vi gär­na in nå­gon kva­li­fi­ce­rad spe­la­re till.

– Vi lig­ger bra till i för­be­re­del­ser­na och har en hygg­lig chans att slu­ta i mit­ten på ta­bel­len – sett på för­hand, sä­ger Christi­an Karls­son.

Han räk­nar med att SS Mann­hem är ett av de för­vän­ta­de topp­la­gen.

– Ja, men jag tror ock­så på att Hi­sings-alliansen Göta­ver­ken/ Lund­by II blir svå­ra att tas med.

LAG­LE­DA­REN FÖR TA­NUMS Schack­säll­skap är glad att man ta­git be­slu­tet att stäl­la upp för all­svenskt spel.

– Det blir en väl­digt stor utmaning för oss. Se­nast vi spe­la­de all­svenskt var sä­song­en 2005-2006. Det var ett tag se­dan, sä­ger Chris­tan Karls­son.

Bild: THO­MAS BENNELIND

TAR STE­GET. Ta­nums Schack­säll­skap har be­slu­tat att täv­la i all­svens­ka di­vi­sion 3 näs­ta år. Man har ock­så gjort klart med hem­vän­da­ren Pe­ter Esko­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.