Fi­ra­de med ny­skri­ven vals

Strömstads Tidning - - Nyheter - LARS JOELSSON

Sam­hälls­för­e­ning­en Fram­åt ar­ran­ge­rar var­je år se­dan 50 år till­ba­ka mid­som­mar­fest i Käm­per­svik.

Fes­ten bör­jar med en marsch från ham­nen till fot­bolls­pla­nen un­der led­ning av lo­ka­la mu­si­kan­ter. I år lik­som de se­nas­te 50 åren var det Ol­le Ös­ter­ling som led­de dan­sen. I år ha­de han åter hjälp av Pet­ra An­ders­son. Mu­si­ka­lisk le­da­re som van­ligt Olof Bengts­son som ha­de en stor or­kes­ter till sin hjälp. Fes­ten star­ta­de med att riks­spel­man Bengt Jons­son spe­la­de på ko­horn, där­ef­ter tog dan­sen fart med bå­de Per Sjuspring och Björ­nen so­ver, samt av­slu­ta­des som sig bör med Ra­ke­ten.

Ef­ter dan­sen spe­la­des en fin schot­tis av med­lem­mar av fa­mil-

Ka­pell­mäs­ta­ren Olof Bengts­son fram­för­de sin egen ny­skriv­na Käm­per­sviksvals.

jen Palm och Käm­per­sviks uku­le­le­or­kes­ter fram­träd­de med någ­ra kän­da lå­tar. Ka­pell­mäs­ta­ren Olof Bengts­son fram­för­de sin egen ny­skriv­na Käm­per­sviksvals. För­u­tom att va­ra med i dan­sen kun­de man kö­pa Käm­per­svik­strö­jor och kep­sar samt al­ma­nac­ka med mo­tiv från Käm­per­svik. Man kun­de ock­så ta lot­ter från barn­t­om­bo­lan, del­ta i lot­te­ri med kräf­tor fis­ka­de av Käm­per­sviks kräft­fis­ka­re To­re Ek och kö­pa lot­ter till en tav­la av Käm­per­sviks­konst­nä­ren An­na von Elern. Kaf­fe och korv fanns ock­så för den som var su­gen.

Väd­ret var helt på för­e­ning­ens si­da i år, vil­ket bi­drog till att så många kom och del­tog i fes­ten och att al­la var gla­da och nöj­da.

Bild: MICHAEL WERNER

DANS RUNT STÅNG­EN. Väd­ret var på mid­som­mar­fi­rar­nas si­da i Käm­per­svik.

Bild: MICHAEL WERNER

MARSCH I KÄM­PER­SVIK. Den mu­si­ka­lis­ka mar­schen gick från ham­nen till fot­bolls­pla­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.