Li­be­ra­ler­nas val­pro­gram bör om­prö­vas

Strömstads Tidning - - Fria ord & Ledare -

Den vik­ti­gas­te frå­gan Li­be­ra­ler­na vill dri­va i val­rö­rel­sen 2018 är sko­lan. ”Sko­lor­na mås­te fun­ge­ra och al­la ele­ver skall lä­ra sig vad de be­hö­ver.” Li­be­ra­ler­nas par­ti­le­da­re Jan Björ­klund var ett an­tal år, för in­te så länge se­dan, skol­mi­nis­ter och ut­bild­nings­mi­nis­ter och bor­de ha vid­ta­git åt­gär­der för att ska­pa en väl fun­ge­ran­de sko­la.

Li­be­ra­ler­na har ti­di­ga­re med fram­gång ar­be­tat med sjuk­vård och nä­rings­liv, det­ta har man nu gömt un­dan. Cen­ter­par­ti­et har va­rit smar­ta nog att ta över des­sa frå­gor och dri­ver re­for­mer för jobb, trygg­het och mil­jö.

Om Li­be­ra­ler­nas riks­dags­grupp står bakom den­na för­änd­ring är det be­klag­ligt. Egon Frans­son (L) Strömstad F.d. VD för Ljung­by

Ener­gi­bo­lag

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.