Al­la ut­om S loc­kas av Can­ning

Strömstads Tidning - - Nyheter: Val 2018 - MARITA ADAMSSON 0526-624 02 marita.adamsson@stnb.se

Mäll­by Gård har en tid fun­nits med i dis­kus­sio­ner­na för ett nytt sär­skilt bo­en­de, men Can­ning ryc­ker fram som en in­tres­sant plats. Ba­ra So­ci­al­de­mo­kra­ter­na sä­ger klart nej till det.

– Can­ning är in­te en lämp­lig plats. Ett äldre­bo­en­de krä­ver ut­rym­me, in­te minst par­ke­rings­plat­ser för så­väl per­so­nal som be­sö­ka­re, sä­ger Kent Hans­son (S).

Han an­ser istäl­let att Mäll­by gård upp­fyl­ler kra­ven på en na­tur­skön mil­jö och ett lä­ge ”hyf­sat nä­ra” cent­rum.

Av öv­ri­ga par­ti­er för­or­dar KD och M tyd­ligt och klart Can­ning, för så­väl ett sär­skilt bo­en­de som ett trygg­hets­bo­en­de.

M vill pla­ce­ra det nä­ra Skepps­bro­plat­sen. KD ser ock­så gam­la sjuk­hu­set som ett möj­ligt alternativ.

ÖV­RI­GA PAR­TI­ER SÄ­GER al­la att Can­ning är ett in­tres­sant alternativ att ut­re­da. Men MP:S Bengt Biv­rin an­ser att det läm­par sig bäst för trygg­hets­bo­en­de, in­te för sär­skilt bo­en­de som krä­ver stor plats.

Li­be­ra­ler­nas Er­ling Karls­son, le­da­mot i so­ci­al­nämn­den, sä­ger att han per­son­li­gen tyc­ker att Mäll­by gård lig­ger för långt från cent­rum och att Riks­byg­gens in­tres­se för äldre­bo­en­de kan va­ra en möj­lig­het för Can­ning.

Väns­ter­par­ti­ets Gu­nil­la He­gardt tyc­ker även hon att Mäll­by gård känns som en pla­ce­ring för långt ut­an­för cent­rum och öpp­nar där­för för Can­ning.

Hon är lä­ka­re in­om äldre­vår­den och sä­ger att det ar­gu­ment hon of­tast hör mot en pla­ce­ring på Be­a­te­berg el­ler på Öss­by­går­den i Nä­singe är av­stån­det. Det hand­lar in­te ba­ra om de gam­la själ­va ut­an om att de ock­så har äld­re be­kan­ta och an­hö­ri­ga som vill häl­sa på.

DET ÄR SÄR­SKILT bo­en­de som dis­ku­te­ras mest, ef­tersom Jä­ga­ren be­hö­ver er­sät­tas. De fles­ta par­ti­er tror att nå­gon form av trygg­hets­bo­en­de ock­så kom­mer att be­hö­vas men har in­te kom­mit li­ka långt i de dis­kus­sio­ner­na.

Gu­nil­la He­gardt kän­ner dock en viss tvek­sam­het.

– Jag är klu­ven. De fles­ta sä­ger att de vill bo kvar hem­ma. Att be­hö­va flyt­ta två gång­er, först till trygg­hets­bo­en­de och se­dan till sär­skilt bo­en­de kan bli för myc­ket.

Sam­ti­digt ser hon ett be­hov av ge­men­skap på äld­re da­gar.

– Min dröm är ett kol­lek­tiv av gam­la, som hjälps åt och får ex­tra hjälp av hem­tjäns­ten, och i hu­set har till­gång till en re­stau­rang dit de kan gå och äta och som ord­nar till ex­em­pel pub-kväl­lar.

MEN FÖR ATT få en ge­men­skap att fun­ge­ra be­hö­ver den nog byg­gas in från förs­ta bör­jan, sä­ger hon.

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na ta­lar för centralt bo­en­de.

– Frå­gan har egent­li­gen in­te lan­dat på vårt bord, vi sit­ter ju in­te so­ci­al­nämn­den. Men de äld­re vill bo så centralt som möj­ligt. Det vill vi till­go­do­se om det går, helst i di­a­log med de äld­re, sä­ger Fred­rik Eriks­son (SD).

Drifts­for­mer­na för äldre­bo­en­den är ock­så en öp­pen frå­ga. Ett för­sök med en mind­re en­het in­om äldre­vår­den som drivs på intrapre­nad av per­so­na­len är klart för start. För­sla­get kom­mer ur­sprung­li­gen från Li­be­ra­ler­nas Er­ling Karls­son.

– Jag har ing­et emot att ock­så det nya bo­en­det drivs som intrapre­nad, sä­ger han.

MODERATERNA FÖR­KLA­RAR ATT de är po­si­tivt in­ställ­da till pri­vat driv­na bo­en­den, gär­na av fö­re­ta­ga­re som bor i kom­mu­nen och själ­va ar­be­tar i verk­sam­he­ten.

So­ci­al­nämn­den har ock­så un­der si­na stu­di­e­re­sor till sär­skil­da bo­en­den kom­mit i kon­takt med ett kon­cept med koo­pe­ra­ti­va hy­res­rät­ter, där Riks­byg­gen byg­ger och kom­mu­nen skö­ter drif­ten, och de bo­en­de bil­dar en för­e­ning, en form som bå­de Mil­jö­par­ti­et, Li­be­ra­ler­na och Centern all­mänt ut­ta­lar in­tres­se för, även om inga dis­kus­sio­ner förs med Riks­byg­gen.

Bild: MARITA ADAMSSON

ÄLDREBOENDEMILJÖ. Can­ning ryc­ker fram som alternativ för ett sär­skilt bo­en­de. Bil­den vi­sar mo­dell av ut­bygg­nad pre­sen­te­ra­de ti­di­ga­re i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.