Skrev på med­bor­gar­löf­ten

Strömstads Tidning - - Nyheter - JAKOB SIMONSON

Ta­nums kom­mun och po­li­sen har ge­men­samt skri­vit un­der årets med­bor­gar­löf­ten. Det hand­lar främst om att po­li­sen ska va­ra syn­lig i Ta­num.

Po­li­sen och Ta­nums kom­mun lo­var att ar­be­ta för en tryg­ga­re mil­jö i Ta­num. Det ma­ni­fe­ste­ras i de med­bor­gar­löf­ten som kom­mu­nen och po­li­sen ge­men­samt skrev un­der härom­da­gen.

– En vik­tig sak som vi har tryckt på är att po­li­sen ska fortsätta med po­lis­bus­sar­na som går ut till Ham­burgsund och Ta­nums­he­de nå­gon gång i vec­kan. Det är ett bra sätt för po­li­sen att va­ra syn­lig i Ta­num, sä­ger Li­se­lot­te Fröjd (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

Kom­mu­nen har ock­så ve­lat för­säk­ra sig om att po­li­sen kom­mer att fortsätta ha en ut­ö­kad po­lis­be­vak­ning i Ta­num på som­ma­ren, då be­folk­ning­en ökar.

– Det hand­lar fram­för allt om Greb­bestad som har väl­digt myc­ket krog- och nö­jes­liv på som­ma­ren, sä­ger Li­se­lot­te Fröjd.

Att det är val­rö­rel­se i år har ock­så en be­ty­del­se för po­li­sens och po­li­ti­ker­nas ar­be­te.

– Vi har för­håll­nings­reg­ler hur vi ska be­te oss i oli­ka si­tu­a­tio­ner. Det kan fin­nas ex­tre­ma grup­per, nå­got som vi får ta hän­syn till. Men över­lag är Ta­num still­samt och lugnt och jag kän­ner in­te att jag be­hö­ver va­ra rädd.

Bild: JAKOB SIMONSON

VILL HA SYN­LIG PO­LIS. Li­se­lot­te Fröjd (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.