Strömstads­bor ra­sar mot cent­ru­m­ar­be­tet

STRÖMSTAD: RÖS­TER HÖJS PÅ NÄ­TET

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - THOBIAS NILS­SON 0526-62404 thobias.nils­son@stnb.se

NYHETER: Gö­ran Falk har star­tat en ny fa­ce­book-grupp där man kan väd­ra si­na åsik­ter kring allt som hän­der i kommunen. Det kom­mer många in­lägg som kri­ti­se­rar cent­ru­m­ar­be­tet och tra­fik­si­tu­a­tio­nen det lett till.

– Man ska på­pe­ka sa­ker som inte är i sin ord­ning, sä­ger Gö­ran Falk.

Strömstad är Gö­ran Falks fas­ta punkt. Och han är in­tres­se­rad av vad som hän­der i sam­häl­let. Där­för ska­pa­de han en mö­tes­plats på nä­tet där man kan sam­las och dis­ku­te­ra om oli­ka be­slut i kommunen.

– Jag har be­ta­lat skatt här i 17 år, och jag vill ve­ta vad som hän­der här fram­för mi­na föt­ter, här i min lilla stad, sä­ger han.

Gö­ran Falk be­rät­tar om oli­ka fa­ce­book­grup­per för Strömstads­bor som till ex­em­pel ”An­slags­tav­lan Strömstad” och ”Du vet att du är från Strömstad när...”. Men han hit­ta­de ing­et fo­rum för dem som har åsik­ter.

Han näm­ner även med­bor­gar­nas frå­gestund som kom­mun­full­mäk­ti­ge har, men där tyc­ker han det är svårt att kom­ma till tals. Där föd­des idén till fa­ce­book­si­dan ”Strömstads fria ord”. Den har ba­ra fun­nits i en må­nad men har över 500 med­lem­mar.

– Jag har på­pe­kat vis­sa sa­ker på si­dan. Som att man kun­de ta bort väg­ar­bets­skyl­tar­na ef­ter byg­get på Söd­ra Hamn­ga­tan när det var klart. Näs­ta dag var de bor­ta. Jag skrev även om att över­gångs­stäl­le­na inte var mar­ke­ra­de. Nu är de det, så nå­gon är det som lä­ser mi­na in­lägg, och det gläd­jer mig.

Gö­ran Falk bil­dar opi­ni­on mot ar­be­tet med att för­änd­ra Strömstads cent­rum. På hans fa­ce­book-si­da Strömstads fria ord är det många som är ar­ga över det som hän­der.

– SI­DAN ÄR inte till för att fly­ga på po­li­ti­ker el­ler en­skil­da tjäns­te­män. Ut­an man ska på­pe­ka sa­ker som inte är i sin ord­ning. Det kan va­ra myc­ket som skrivs, men det hand­lar inte om att det är värl­dens un­der­gång om över­gångs­stäl­le­na inte är mar­ke­ra­de el­ler om det står kvar skyl­tar. Men man ska sä­ga vad man tyc­ker.

Den sto­ra de­bat­ten hand­lar om Söd­ra Hamn­ga­tan, Oscars­plat­sen och pla­gen. Söd­ra Hamn­ga­tan har gjorts till en­fi­lig med bred cy­kel­väg. Där tyc­ker nu många att det är för trångt med tra­fi­ken.

– Oscars­plat­sen har en fin histo­ria, en lugn plats med skug­ga un­der kas­tan­je­trä­det där man kan ta igen sig. Ri­ver de upp det blir de rul­la­de i tjä­ra och fjäd­rar, sä­ger Gö­ran Falk om kom­mun­po­li­ti­ker­na.

ÄVEN PLA­GEN VILL många be­hål­la som den är. Kom­mu­nens idéskis­ser är det många som pro­te­ste­rar mot.

Men kom­mu­nens över­sikts­pla­ne­ra­re Björn Ri­chards­son har ti­di­ga­re lo­vat att inga be­slut tas ut­an en di­a­log med Strömstads­bor­na.

Även Roland Kindslätt, chef för tek­nis­ka för­valt­ning­en, me­nar att ing­et är be­slu­tat och man ska själv­klart ha en öp­pen di­a­log om cent­ru­m­ar­be­tet.

– Just nu är det mer för­stu­di­er. Vi spå­nar och för­sö­ker få till oli­ka lös­ning­ar. Jag tyc­ker det är jät­te­bra att det kom­mer fram syn­punk­ter. Det är sto­ra pro­ces­ser in­nan nå­got ska tas be­slut om, sä­ger Roland Kindslätt.

SÖD­RA HAMN­GA­TAN. Gö­ran Falk på tur runt sta­den. Cent­rum­strå­ket är hårt de­bat­te­rat på hans fa­ce­book­si­da.

Bild: THOBIAS NILS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.