Tor­kan le­der till vat­ten­för­bud

Strömstads Tidning - - Nyheter - MATHILDA ALVEFLO 0522-99200 matalv@bo­husla­ning­en.se

Ef­ter myc­ket sol och li­te ne­der­börd är det nu för­bjud på ut­tag av vat­ten från lä­nets små och me­del­sto­ra vat­ten­drag. Den som ut­an till­stånd an­vän­der det­ta vatt­net kan ris­ke­ra åtal.

Läns­sty­rel­sen i Väst­ra Gö­ta­lands län har nu fat­tat be­slut om att för­bju­da ut­tag av vat­ten i små och me­del­sto­ra vat­ten­drag.

Ef­ter en torr vår och för­som­mar är vat­ten­ni­vå­er­na nu lå­ga upp­ger läns­sty­rel­sen.

– Kust­kom­mu­ner är ge­ne­rellt sätt mer sår­ba­ra i vårt län. Of­tast är vat­ten­re­sur­ser­na där mind­re. Sen har man pro­ble­met med att sal­tet från ha­vet kan tränga in i brun­nar ock­så, sä­ger An­na Vick­man, vat­ten­vårds­hand­läg­ga­re på läns­sty­rel­sen i Väst­ra Gö­ta­lands län.

An­na Vik­man be­rät­tar att per­so­ner som får sitt dricks­vat­ten från pri­va­ta brun­nar bör va­ra för­sik­ti­ga.

– Har man sitt dricks­vat­ten från en egen brunn så bör man va­ra för­sik­tig med vad man an­vän­der vatt­net till och ba­ra an­vän­da det till det som fak­tiskt be­hövs, sä­ger hon.

Om man som pri­vat­per­son tar vat­ten från mind­re vat­ten­drag för att till ex­em­pel vatt­na sin träd­gård är det god tid att slu­ta med det nu. För­u­tom att man ris­ke­rar att ska­da djur- och växt­li­vet kan man dess­utom åta­las.

– Det skul­le fak­tiskt in­ne­bä­ra ett lag­brott så man kan bli åtal­san­mäld för det, sä­ger An­na Vick­man.

HUR LÄNGE DET­TA för­bud kom­mer att gäl­la är en­ligt An­na Vick­man svårt att sä­ga.

– Det går i nu­lä­get inte att sä­ga ut­an man får se hur väd­ret ytt­rar sig, men man får hop­pas på regn. Men när vi ser att si­tu­a­tio­nen lät­tar kom­mer vi med­de­la det, sä­ger An­na Vick­man.

Bild: LEIF GUN­NARS­SON

FÖR­BUD ATT HÄM­TA VAT­TEN. Vat­ten­ni­vå­er­na är lå­ga i de bo­hus­läns­ka kom­mu­ner­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.