Bi­ten av gäd­da i Ströms­vatt­net

Strömstads Tidning - - Nyheter - JA­KOB SIMONSON

När Malin Samu­els­son, 13, ba­da­de i Ströms­vatt­net fick hon ett re­jält bett i be­net av en gäd­da.

Malin Samu­els­son bor på Röds­höj­den i Strömstad och var som van­ligt med si­na kom­pi­sar och ba­da­de i Ströms­vatt­net, vid Ar­ken, på ons­da­gen. Vid bryg­gan där kän­de hon plöts­ligt ett kraf­tigt bett i be­net.

– Hon fick pa­nik och hop­pa­de upp ur vatt­net och då såg hon att hon ha­de fått ett stort bit­mär­ke, vi för­stod att det var en gäd­da, sä­ger hen­nes mam­ma Ca­mil­la Gran­holt Samu­els­son.

Av bil­den att dö­ma var det en rik­tigt stor gäd­da?

– Hon såg inte gäd­dan, som tur var kanske.

De ring­de sjuk­vårdsupp­lys­ning­en på num­mer 1177.

– De ha­de inte fått nå­got så­dant sam­tal ti­di­ga­re, of­tast hand­lar det om bränn­ma­ne­ter när det gäl­ler sånt här. Men de sa att vi skul­le hål­la koll på så­ret så det inte blir in­fek­te­rat.

Hur kän­ner hon sig nu?

– Hon är inte pigg på att ba­da där igen, kan man sä­ga. Hon får ba­da i ha­vet i fort­sätt­ning­en.

Bild: PRIVAT

RE­JÄLT BETT. Så här såg gädd­bet­tet ut när Malin Samu­els­son kom upp ur vatt­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.