Del­fin­forsk­ning kan ge bätt­re ult­raljud

VETENSKAP: FORS­KA­RE I LUND SER FLE­RA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Strömstads Tidning - - Vetenskap - JO­HAN­NA ENGMAN/TT

För någ­ra år se­dan gjor­des upp­täck­ten att det ult­raljud som del­fi­ner skic­kar ut för att eko­lo­ka­li­se­ra inte ba­ra be­står av en sig­nal ut­an två sam­man­väv­da ult­raljuds­strå­lar.

– Nu har vi upp­täckt att strål­kom­po­nen­ter­na inte kom­mer sam­ti­digt. Den lju­sa kom­mer li­te se­na­re, ef­ter den läg­re. Det är yt­ter­li­ga­re en pus­sel­bit i hur lju­det ge­ne­re­ras. Men vi vet inte hur lju­det for­mas, sä­ger Josefin Stark­ham­mar, dok­tor i elekt­risk mät­tek­nik vid Lunds tek­nis­ka hög­sko­la (LTH).

DET HÄR TROS hjäl­pa del­fi­nen att snabbt kun­na upp­fat­ta ex­em­pel­vis has­tig­he­ten hos ett byte som när­mar sig el­ler är på väg bort. Men om det är ex­akt så har fors­kar­na än­nu inte kun­nat ta re­da på. För att kom­ma vi­da­re har Josefin Stark­ham­mar till­sam­mans med Ma­ria Sandsten och Isa­bel­la Re­in­hold, pro­fes­sor re­spek­ti­ve dok­to­rand i ma­te­ma­tisk sta­tistik vid LTH, job­bat fram en al­go­ritm som kan an­vän­das vi­da­re för att stu­de­ra del­fi­ners eko­lo­ka­li­se­ring. Och för­hopp­ning­en är fler vins­ter än så.

– Vi ska un­der­sö­ka om al­go­rit­men kan an­vän­das i ult­raljuds­ma­ski­ner som an­vänds för män­ni­skor för att gö­ra bil­der­na mer nog­gran­na och högupp­lös­ta. Kanske att man kan se tun­na sa­ker på ett stör­re djup än i dag, sä­ger Josefin Stark­ham­mar.

Hon tror att al­go­rit­men har po­ten­ti­al att bli all­mänt ac­cep­te­rad in­om del­fin­forsk­ning­en.

– Vi hop­pas att det blir en ny stan­dard­me­tod som de fles­ta anam­mar och an­vän­der, vi ska gö­ra den så lät­tan­vänd som möj­ligt.

MEN DRÖMMARNA SLU­TAR inte där. Det finns fler användningsområden där al­go­rit­men skul­le kun­na an­vän­das. Som ex­em­pel­vis vid oför­stö­ran­de prov­ning, nå­got man an­vän­der sig av bland an­nat vid väg­byg­gen för att slip­pa bor­ra hål i mar­ken för ett re­sul­tat.

– Allt som byg­ger på pul­se­ko­prin­ci­pen skul­le kun­na ha nyt­ta av den, som till ex­em­pel bå­tars so­nar. Även in­om för­svars­in­du­strin för att hit­ta mi­nor till ex­em­pel, det är så­dant vi vill tes­ta i fram­ti­den med oli­ka sam­ar­bets­part­ners, sä­ger Josefin Stark­ham­mar.

Stu­di­en pub­li­ce­ras i den ve­ten­skap­li­ga tid­skrif­ten Jour­nal of the Acousti­cal So­ci­e­ty of Ame­ri­ca.

För att ta re­da på mer om del­fi­ners kom­mu­ni­ka­tion krävs avan­ce­rad tek­nik. Och nu har fors­ka­re ta­git fram en al­go­ritm som inte ba­ra kan le­da till mer kun­skap om del­fi­ner ut­an även till ef­fek­ti­va­re eko­lod och skar­pa­re ult­raljuds­bil­der in­om sjuk­vår­den.

”Vi hop­pas att det blir en ny stan­dard­me­tod som de fles­ta anam­mar och an­vän­der, vi ska gö­ra den så lät­tan­vänd som möj­ligt.”

Bild: TT/ARKIV

HJÄL­PER TILL. Med hjälp av en al­go­ritm har fors­ka­re kun­nat för­stå än mer i del­fi­ners kom­plexa kom­mu­ni­ka­tion.

JOSEFIN STARK­HAM­MAR

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.