Li­te om myc­ket i ny bok om Bo­hus­län

Strömstads Tidning - - Kultur & Nöje - JA­KOB SIMONSON 0526-624 10 ja­kob.simonson@stnb.se

För­fat­ta­ren Stefan Edman och fo­to­gra­fen Jan Tö­ve sam­ar­be­tar i en väl­digt snygg bok om Bo­hus­län – som blir li­te yt­lig för en bo­hus­lä­ning.

Myc­ket snyg­ga bil­der på klip­por, sal­ta hav och tång, och vind­pi­na­de fis­ke­lä­gen. Det är bo­hus­länsk pro­pa­gan­da när Stefan Edman och Jan Tö­ve skild­rar vårt land­skap i nya boken Bo­hus­kus­ten – förr och nu, ut­gi­ven på Vo­tum för­lag.

Stefan Edman tar fas­ta på att Bo­hus­kus­ten av ame­ri­kans­ka CNN ut­nämnts till värl­dens sjun­de vack­ras­te plats. Och visst är det vac­kert att skå­da bil­der­na på ex­em­pel­vis de snö­pud­ra­de klip­por­na ut­an­för Klä­des­hol­men, och de vind­pi­na­de mar­tal­lar­na på Sal­tö.

STEFAN EDMAN GÖR ock­så en hi­sto­risk ex­posé över ut­veck­ling­en längs kus­ten och star­tar of­ta in­tres­san­ta re­so­ne­mang om till ex­em­pel fis­kar­nas vill­kor, det hår­da re­li­giö­sa för­tryc­ket för hund­ra år se­dan el­ler vad sam­man­brot­tet för ste­nin­du­strin be­tyd­de för kust­sam­häl­le­na.

Men det känns som om boken vill grep­pa över allt­för myc­ket, bå­de i äm­nen och i geo­gra­fisk ut­sträck­ning – det är och var trots allt gans­ka sto­ra skill­na­der mel­lan be­ting­el­ser­na och lev­nads­mönst­ren i Ud­de­val­la och på Kos­terö­ar­na.

Boken in­ne­hål­ler dock många små pär­lor som man gär­na vill gå vi­da­re med och kol­la upp på egen hand. Ett ex­em­pel ur ka­pit­let om ste­nin­du­strin hand­lar om Ta­nums na­zi­an­stuck­ne kyr­ko­her­de Ric­kard Held­re som un­der and­ra världs­kri­get be­ställ­de en dop­funt i gra­nit, med sex hak­kors in­gra­ve­ra­de. Det­ta var svår­smält för kyr­kan och för­sam­ling­en, och den ställ­des un­dan. När man le­ta­de ef­ter den 2016 var den för­svun­nen.

Ka­pit­let om li­vet i ha­vet, med många ex­em­pel från Ska­ger­rak och Kos­ter­ha­vet som ju är Sve­ri­ges artri­kas­te havs­om­rå­de, är väl­digt in­tres­sant och det märks att Stefan Edman är bi­o­log i grun­den. I mot­sats till många larm­rap­por­ter me­nar han att Ska­ger­rak fak­tiskt mår allt bätt­re på se­na­re år. De fles­ta ut­släpp från fa­bri­ker och dump­ning­ar från far­tyg har stop­pats. Här vid Bo­hus­kus­ten har vi ock­så Sve­ri­ges främs­ta ma­rin­bo­lo­gis­ka fors­ka­re, på Lovén­cent­ret på Tjärnö samt Fis­ke­bäckskil, som kan när­stu­de­ra det ma­ri­na li­vet.

Boken är ock­så full av per­son­por­trätt – de fles­ta, na­tur­ligt nog, från mel­lers­ta Bo­hus­län, främst Orust och Ud­de­val­la, där Stefan Edman har sin bak­grund.

För en tu­rist el­ler ny­bli­ven som­mar­bo­hus­lä­ning bör den här boken va­ra rent guld. För oss som har vå­ra röt­ter här och vill ha en mer för­dju­pad bild av vårt land­skap kan boken mer fun­ge­ra som en ap­ti­tre­ta­re och in­spi­ra­tion för att ta re­da på mer. Och så kan man ju nju­ta av de vack­ra bil­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.