An­rik or­kes­ter tog sitt av­sked ef­ter 40 år

STRÖMSTAD: SURBRUNNSSEXTETTEN HÖLL AVSKEDSKONSERT

Strömstads Tidning - - Kultur & Nöje -

Vid en av bän­kar­na i stads­par­ken sit­ter Jo­han Ståhle med sin fru An­ne-ma­rie. Det vi­sar sig att Jo­han har en koppling till Sur­brunn och dess hi­sto­ris­ka sa­long.

– Allt med Sur­brunn är in­tres­sant, sä­ger han. Och så av­slö­jar Jo­han att han är upp­vux­en i vil­la Sur­brunn, som revs i mit­ten på 1960-ta­let.

Han be­rät­tar att hans mor­mors far, Jo­han Henrik Syl­wan­der, var väl­digt en­ga­ge­rad i Sur­brunns­sa­long­en och so­ci­e­tets­hu­set Ska­ge­rack.

– Han var ord­fö­ran­de i so­ci­e­tets­för­e­ning­en och bru­ka­de ibland do­ne­ra peng­ar, för­kla­rar han. HANS MOR­MOR BRU­KA­DE be­rät­ta myc­ket om ti­den då Sur­brunns­sa­long­en blomst­ra­de och han lyss­na­de med ett idel öra.

– Hon be­rät­ta­de om hur kvin­nor­na stod på ena si­dan gol­vet och män­nen på and­ra si­dan och att de ströd­de salt på gol­vet för att ste­gen skul­le gli­da bätt­re, be­rät­tar Jo­han.

I kväll vill de lyss­na till den fi­na gam­la or­kes­ter­mu­si­ken.

– Jag är inte di­rekt be­kant med mu­si­ken, men det ska bli in­tres­sant att se vad som spe­las. Att de ska spe­la gam­mal mu­sik var det som loc­ka­de mig, sä­ger Ann-ma­rie.

Un­der ons­dags­kväl­len tog Surbrunnssextetten far­väl med en kon­sert i stads­par­ken. I fle­ra år har de käm­pat med ett svik­tan­de an­tal med­lem­mar och har nu valt att av­veck­la.

EN FÖ­RE DET­TA med­lem av Surbrunnssextetten, Ge­org Ce­der­bratt, har ock­så ta­git sig hit. Han har en bak­grund på när­ma­re 50 år som or­kes­ter­mu­si­ker och spe­la­de horn. Det tog sin bör­jan i stads­mu­sik­kå­ren och som där­ef­ter fort­sat­te i Surbrunnssextetten, som bil­da­des på 70-ta­let när mu­sik­kå­ren la­de ner.

Även om det är ut­ta­lat att va­ra

TOG AV­SKED. Surbrunnssextetten bil­da­des på 70-ta­let när stads­mu­sik­kå­ren la­des ner. På ons­dags­kväl­len tog de av­sked med en kon­sert i stads­par­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.