Li­sa spring­er från Stock­holm till Strömstad

Strömstads Tidning - - Sport -

Känns 10 kilo­me­ter fjut­tigt? Var­för inte prö­va 545 kilo­me­ter? Den sträc­kan, från Stock­holm till Strömstad, spring­er 58-åri­ga Li­sa Asmundsson från Syd­kos­ter i täv­ling­en Trans Swe­den.

Lop­pet star­ta­de kloc­kan 7 på tors­da­gen i Stock­holm, och Li­sa Asmundsson räk­nar med att va­ra fram­me i mål vid Stens­vik i Strömstad på måndag kväll el­ler nat­ten till tis­dag. Or­sa­ken till att mål­gång­en är just i Stens­vik är att en av ar­ran­gö­rer­na har sitt som­mar­hus där.

– Man be­stäm­mer upp­läg­get helt själv. Mitt upp­lägg är att springa myc­ket på kväl­lar och nät­ter och pro­me­ne­ra på dag­tid, ef­tersom det blir varmt vä­der de när­mas­te da­gar­na, sä­ger hon.

DET ÄR 17 täv­lan­de i lop­pet. Med sig på vägen har Li­sa va­pen­dra­ga­ren Tom­my som hjäl­per hen­ne med ut­rust­ning och lik­nan­de.

– Vårt mål är att ta oss minst 10 mil om da­gen. Då be­hö­ver vi hål­la oss i rö­rel­se om­kring 18 tim­mar om dyg­net. Det blir många tim­mar, men vi ska hål­la gans­ka lågt tem­po dag­tid.

Hur för­be­re­der man sig för ett sånt här lopp?

– Man får trä­na krop­pen att va­ra i rö­rel­se långa pe­ri­o­der. Jag gil­lar att springa ul­t­ralopp, det vill sä­ga lopp som är läng­re än ma­ra­ton (42 kilo­me­ter).

Det kom­mer att va­ra tre check­points längs vägen där man kan ras­ta och so­va – Li­sa har sov­säck med.

Hur på­ver­kar ål­dern din pre­sta­tion?

– Jag tror ba­ra det är en för­del. Man blir klo­ka­re med ål­dern och läg­ger upp det mer för­nuf­tigt. Vi är väl­digt fo­ku­se­ra­de och det ska bli jät­te­kul.

Man kan föl­ja lop­pet på Fa­ce­book­si­dan Trans Swe­den 2018.

”Man blir klo­ka­re med ål­dern och läg­ger upp det mer för­nuf­tigt.”

LI­SA ASMUNDSSON

Bild: PRIVAT

LÅNG VÄG. Li­sa Asmundsson strax fö­re star­ten i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.