Vit dam går igen

Spö­ken bru­kar va­ra tätt knut­na till sin plats och gans­ka evi­ga. De går igen – igen och igen. Det kom­mer – för­hopp­nings­vis – att gäl­la även Fred­rikstens spök­mu­si­kal Den Hvi­te Da­me.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - MARITA ADAMSSON 0526-624 02 marita.adamsson@st­nb.se

Mu­si­kal i skym­ning­en bör­jar bli en tra­di­tion på Fred­rikstens fäst­ning i Hal­den. Tid­ning­en be­sök­te upp­sätt­ning­en av Den Hvi­te Da­me – en fa­milj­mu­si­kal på fäst­ning­en med många ut­tryck, med bå­de all­var och ko­mik.

Årets upp­la­ga är num­mer tre och upp­sätt­ning­en känns trygg och väl­förank­rad. Mu­si­kal i skym­ning­en bör­jar bli en fäst­nings­tra­di­tion, fäst­ning­en att över­hu­vud­ta­get be­fäs­ta en ställ­ning som kul­tur­plats. Vad allt kan man in­te gö­ra när man tar plat­sens histo­ria och om­rå­dets konst­när­li­ga ta­lang­er på all­var!

MED DEN HVI­TE

Da­me är det för­stås all­de­les spe­ci­ellt. Hon är så tätt knu­ten till fäst­ning­en att an­nan scen känns otänk­bar. Det var ju här det hän­de. Det är här hon går igen

Hon svä­var fram på val­lar­na kring sce­nen re­dan i öpp­nings­mi­nu­ten, en luf­tig spök­ge­stalt i vi­ta slö­jor, som se­dan stän­digt åter­kom­mer som en spe­gel­bild, en för­a­ning, en på­min­nel­se, un­der det att hän­del­se­för­lop­pet rul­las upp.

Han­ne Ha­ge­rup har ska­pat en äk­ta fan­ta­sy­be­rät­tel­se, där två barn an­no 2018 drö­jer sig kvar ef­ter da­gens – lätt hy­ste­ris­ka sel­fie-pin­nekryd­da­de – guid­ning och via en ma­gisk ex­plo­sion flyt­tas till­ba­ka till 1820, mitt i bröl­lops­för­be­re­del­ser­na för tjäns­te­flic­kan Pe­ne­lo­pe och Kom­men­dant von Holst.

Pe­ne­lo­pe och 2000-ta­lets Jen­ny har myc­ket ge­men­samt tvärs ge­nom ti­der­na och för­e­nas in­te minst i upp­le­vel­sen av sys­kon­kär­le­ken – i dub­bel be­mär­kel­se – till en lil­le­bror.

TIDSKROCKARNA HAR EN väl ut­nytt­jad ko­misk po­ten­ti­al, ba­ra en så­dan som att 20-18 bak och fram bli 18-20 är tack­samt. Och nog är ”våt­ser­vett” ett ge­ni­a­liskt namn på en upp­fin­ning med en tra­sa, fuk­tad med tvål?

Tem­pot är skru­vat, när bröl­lops­för­be­re­del­ser­na het­sar upp hu­set och Strömstads­ar­tis­ten Reidun Saet­her i en av hu­vud­rol­ler­na som ”Be­sty­re­rin­nen” är mag­n­fik i ko­mi­ken men ock­så i stäm­man, när hon för en stund får glöm­ma sitt värv och sjunga från hjär­tat. Det är kraft i den rös­ten och roll­ge­stalt­ning­en. Ti­tel­rol­len spe­las av San­ne Kvit­nes, som i år ut­setts till fyl­kes­kom­mu­nens Øst­fold­ta­lent. Hon står för en fin roll­tolk­ning – med gott stöd i ma­nu­sets ka­rak­tär, där den unga fat­ti­ga flic­kan in­te ba­ra blir vän och vac­ker ut­an ock­så fylld av fram­tids­strä­van och tem­pe­ra­ment.

Den on­de man­nen i sam­man­hang­et, Kom­men­dan­ten, som in­te ba­ra ut­nytt­jar Pe­ne­lo­pes be­lä­gen­het ut­an dess­utom lu­rar så­väl hen­ne som öv­ri­ga fäst­ning­en för att ma­nö­vre­ra sig till makt och peng­ar, är in­tres­sant nog för att in­te en­bart bli en sin­ne­bild för det av­sky­vär­da.

Espen Be­ranek Holm för fram hans sto­ra num­mer om de in­ne­bo­en­de svar­ta hem­lig­he­ter som finns i var och en av oss så det ska­kar om

och ska­par and­ra tan­kar än de en­bart för­dö­man­de.

Dan­sar­na ac­cen­tu­e­rar myc­ket av stäm­ning­en, i den sce­nen och i många and­ra. Att dan­sen är så väl in­te­gre­rad och sam­ti­digt an­vänds som ett själv­stän­digt ut­trycks­me­del är en av fö­re­ställ­ning­ens många grepp för att ska­pa en konstnärlig hel­het och be­rät­ta de oli­ka histo­ri­er­na med me­del som ver­kar på oli­ka sätt.

Bott­nar­na är ock­så många: en spän­nan­de även­tyrs­färd i tid och rum, en spök­histo­ria, bur­lesk hu­mor – och så, in­te minst, en all­var­lig fi­lo­so­fisk frå­ga:

Vad hän­der när man vill för­änd­ra histo­ri­en?

Jen­ny för­sö­ker, med 100 år mel­lan hän­del­ser­na och nu­ti­den. Kom­men­dan­ten för­sö­ker, med in­tri­ger och be­drä­ge­ri där och då.

NÄR GÖR MAN rätt och när gör man fel? Och är det kanske som Den Hvi­te Da­me, Pe­ne­lo­pe, sä­ger: Det finns många oli­ka sätt att räd­da en män­ni­ska på.

Det finns många sätt att be­rät­ta en histo­ria på ock­så. En fa­milj­mu­si­kal på fäst­ning­en är ett gott sätt, när den som här får många ut­tryck, med bå­de all­var och ko­mik.

Fot­not: Fler bil­der på www.stromstads­tid­ning.se

BRÖLLOPSFEBER. Pe­ne­lo­pe (San­ne Kvit­nes) till­sam­mans med tjäns­te­fol­ket och Be­sty­re­rin­nen (Reidun Saet­her, till hö­ger).

Bild: MARITA ADAMSSON

Bild: MARITA ADAMSSON

VÄN­NER. Pe­ne­o­lo­pe och Jen­ny.

Bild: MARITA ADAMSSON

FRÅN NU­TI­DEN. Be­a­trice L. Ak­sel­sen och Si­mon Pet­ter­sen gör im­po­ne­ran­de roll­tolk­ning­ar som Jen­ny och Jacob.

Bild: MARITA ADAMSSON

SPÖKAR. It­land. Den Hvi­te Da­me dy­ker upp från ing­en­stans, dan­sad av Au­rora

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.