Fyl­le­ri men in­te vålds­brott

Strömstads Tidning - - Nyheter - MARITA ADAMSSON NOR­RA BOHUSLÄN

Ett an­tal per­so­ner har om­hän­der­ta­gits för fyl­le­ri i Strömstads och Ta­nums kom­mu­ner un­der hel­gen. Men po­li­sen tyc­ker in­te att det va­rit stö­ki­ga­re än man kan vän­ta sig när det är fot­boll, som­mar och kar­ne­val.

I Strömstad fick po­li­sen ryc­ka ut och häm­ta fem be­ru­sa­de per­so­ner på oli­ka plat­ser i cen­tra­la sta­den un­der nat­ten mot sön­da­gen. För en var till­stån­det så all­var­ligt att am­bu­lans till­kal­la­des, men den om­hän­der­tag­na per­so­nen var så svår­han­ter­lig att po­lis­pa­trul­len fick föl­ja med till Näl.

I Greb­bestad har det va­rit kar­ne­val och kring öl­täl­tet på tor­get har po­li­sen ock­så va­rit för att häm­ta be­ru­sa­de per­so­ner. En av dem miss­tänks ock­så för ringa nar­ko­ti­kabrott.

En per­son greps ock­så för stö­ran­de av all­män ord­ning och kör­des från plat­sen.

Till Rab­bals­he­de kal­la­des po­lis strax ef­ter mid­natt mel­lan lör­dag och sön­dag se­dan fest­del­ta­ga­re själ­va gri­pit en kvin­na som upp­ges ha stu­lit sa­ker un­der fes­ten. Hon är be­ru­sad och tas med av po­li­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.