En halv mils varm ut­ma­ning

Strömstads Tidning - - Sport - MARITA ADAMSSON

För­mid­da­gens pro­me­nad­klas­ser ha­de det li­tet sva­la­re, men när mo­tions- och elit­gäng­en gav sig ut på ga­tor­na på lör­dag ef­ter­mid­dag kom vär­men. So­len gas­sa­de. Lö­par­na pus­ta­de – och sprang.

Längs Karls­ga­tan he­ja­de släkt och vän­ner på: ”Ba­ra en bac­ke kvar, käm­pa på”.

En bac­ke ja, men en lång. På sista sträc­kan sträck­te fle­ra lö­pa­re jub­lan­de ut ar­mar­na åt Char­lie Påls­son och Pon­tus He­i­na, som för­sed­da med vat­ten­spru­ta och hink du­scha­de för­bi­pas­se­ran­de. Själ­va ha­de de re­dan sprung­it barn­sträc­kan på 1000 me­ter och pla­ce­rat sig bra.

Nu var de re­do att bi­stå Pon­tus pap­pa med en sval­kan­de vat­ten­strå­le när han så små­ning­om skul­le kom­ma för­bi på slut­tam­pen av 10-kilo­me­tern. Fast först skul­le de häm­ta me­ra vat­ten.

In­ne på Strömsval­len är det ett bro­kigt folk­liv. Bal­long­er, fil­tar och stret­chan­de lö­pa­re – med el­ler ut­an me­dalj om hal­sen, ef­tersom vi be­fin­ner oss mel­lan slu­tet för halv­mi­lar­na och star­ten för en­mi­lar­na.

Christi­an Skjøn­berg från Oslo stret­char på gräs­mat­tan. Till­sam­mans med El­se Christi­ne Li­en ska han strax ge sig ut på mi­len. De är mo­tions­lö­pa­re och har sprung­it här någ­ra gång­er för­ut.

Från Oslo kom­mer ock­så Dag och Tho­mas Bjørn­da­len som till­sam­mans med Benedik­te Hall­mo och Sil­je Mel­nes sprung­it fem kilo­me­ter.

– Vi är här på se­mes­ter och spring­er det här lop­pet för förs­ta gång­en, be­rät­tar de.

Det kän­des bra men slit­samt i vär­men, sam­man­fat­tar Dag Bjørn­da­len, som kan tän­ka sig att kom­ma till­ba­ka och springa mi­len en an­nan gång. Trä­ning får de in­te minst på lång­färds­ski­dor i fjäl­len och sko­gen, be­rät­tar han.

DET NORS­KA LÖPARINSLAGET är stort. Astrid Her­man­sen från Ha­mar har sprung­it till­sam­mans med so­nen Andre­as och dot­tern Christi­a­ne.

De har vän­ner med hyt­ta här och pas­sa­de på att springa fem km. – Det räc­ker i vär­men. – Bå­da bar­nen var snab­ba­re är jag, sä­ger hon och ler stort.

Så snab­ba till och med, vi­sar det sig, att Andre­as en stund se­na­re står på pris­pal­len som et­ta i en av pojk­klas­ser­na.

Sti­na Le­vins­son från Lin­do­me är född och upp­växt i Strömstad och har ock­så av­ver­kat fem kilo­me­ter.

– Det kän­des bra, men det var varmt där det var lä runt La­hol­men.

Dot­tern be­rät­tar att bar­nen bru­kar springa men att de har väx­lat om i dag, så mam­ma och pap­pa har stått för löp­ning­en.

I hög­ta­lar­na bör­jar ned­räk­ning­en för sista star­ten – Strömstad­mi­len själv, två varv ba­nan runt. Vär­men blir allt in­ten­si­va­re. Det kom­mer att bli ett krä­van­de lopp.

Så drar Friskis och Svet­tis igång upp­värm­ning­en. Mi­nu­ter­na tic­kar. Skot­tet går. Nu är de iväg.

Bild: MARITA ADAMSSON

SVALKAR. Pon­tus He­i­na och Char­lie Påls­son du­schar lö­pa­re på Vil­la­ga­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.