Pre­si­dent­skif­te hos Ro­ta­ry

Strömstads Tidning - - Kultur & Nöje/namn & Nära - BOSSE KARLSSON

Vid se­nas­te lunchmö­tet med Strömstads Ro­ta­ry­klubb sked­de byte på pre­si­dent­pos­ten. Ef­ter att i he­la tre år in­ne­haft upp­dra­get, kun­de Mar­tin Karlsson över­läm­na upp­dra­get till He­le­na Mag­nus­son.

Mar­tin Karlsson har som re­pre­sen­tant del­ta­git i Munke­dals Ro­ta­ry­klubbs 40-års­ju­bi­le­um och då över­läm­nat en gå­va till den klub­ben. Munke­dals Ro­ta­ry­klubb är ju den klubb i di­strik­tet som ställt upp på det ge­men­sam­ma Pan­zi­pro­jek­tet, som från bör­jan ini­ti­e­rats av Öre­bro Eng­el­brekt Ro­ta­ry­klubb. Pan­zi­pro­jek­tet går ut på att sam­la in peng­ar till Pan­zi­sjuk­hu­set i Bu­ka­vo där dok­tor De­nis Mukwe­ge ver­kar som chefslä­ka­re och gy­ne­ko­log.

Dr. Mukwe­ge har till­sam­mans med si­na kol­le­gor un­der åren ope­re­rat 10 000-tals kvin­nor med sön­dertra­sa­de un­der­liv or­sa­ka­de av våld­täk­ter­na. Dr Mukwe­ge har be­rät­tat att den älds­ta kvin­nan som han ope­re­rat var 85 år och den yngs­ta flic­kan 2 må­na­der. Des­sa ohygg­li­ga våld­täk­ter ge­nom­förs med syf­tet att ska­da off­ren, för­stö­ra fa­mil­je­bild­ning­en och sam­hälls­struk­tu­ren och för­dri­va män­ni­skor­na från de mi­ne­ral­ri­ka om­rå­den, som finns i öst­ra Kon­go.

BÅ­DE STRÖMSTADS OCH Munke­dals Ro­ta­ry­klub­bar har ar­be­tat till­sam­mans och skänkt peng­ar till det­ta väl­lov­li­ga pro­jekt.

Där­ef­ter sum­me­ra­de Mar­tin först sitt tred­je pre­si­den­tår in­nan han även blic­ka­de till­ba­ka på al­la si­na tre år i spet­sen för Strömstad Ro­ta­ry­klubb. Nå­got som han spe­ci­ellt på­pe­ka­de och har upp­skat­tat är det nät­verk som finns in­om Ro­ta­ry bå­de na­tio­nellt och in­ter­na­tio­nellt. Ut­ö­ver de eko­no­mis­ka sats­ning­ar­na på Pan­zi­pro­jek­tet har klub­ben verk­samt läm­nat eko­no­miskt bi­drag till oli­ka lo­ka­la pro­jekt, som bl.a. sats­ning­ar/bi­drag till den lo­ka­la kol­lo­verk­sam­he­ten un­der som­ma­ren, gå­vor till för­e­ning­en Maj­blom­man m.m.

Mar­tin Karlsson kom­mer det kom­man­de året att in­gå i sty­rel­sen, nu som past pre­si­dent.

Han väl­kom­na­de den nya sty­rel­sen och i förs­ta hand sin ef­ter­trä­da­re på pre­si­dent­pos­ten, He­le­na Mag­nus­son. Han öns­kar hen­ne lyc­ka till med upp­dra­get att fö­ra Strömstad Ro­ta­ry­klubb vi­da­re.

Han över­läm­na­de ock­så ”Pre­si­dent­ked­jan” till hen­ne ge­nom att hänga den om­kring hen­nes hals.

He­le­na å sin si­da tac­ka­de för för­tro­en­det att va­ra pre­si­dent i Strömstad Ro­ta­ry­klubb det kom­man­de året och tac­ka­de även Mar­tin för det sto­ra en­ga­ge­mang han lagt ner för klub­ben un­der de nu tre gång­na åren. Där­ef­ter över­läm­na­de hon en gå­va till den nu av­gå­en­de pre­si­den­ten Mar­tin Karlsson.

Hon hop­pa­des även fort­sätt­nings­vis att klub­ben skul­le ver­ka för Ro­ta­rys mål att hjäl­pa män­ni­skor bå­de in­ter­na­tio­nellt, na­tio­nellt och även lo­kalt. Hon ut­ta­la­de även för­hopp­ning­en om ett gott stöd från klub­bens med­lem­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.